PRKernel

Доставчик на новини в реално време в България, който информира своите читатели за последните български новини, събития, информация, пътувания, България.

Фискална децентрализация и фискална автономия за по-ефективно управление на местните ресурси в България: цялостен анализ

Фискална децентрализация и фискална автономия за по-ефективно управление на местните ресурси в България: цялостен анализ

Продължавайки политическия дебат относно фискалната децентрализация и местното фискално управление в България, Експертният център за добро управление публикува цялостен анализ на текущата правна, административна и оперативна рамка за общините в Република България.

През юни 2022 г. стартира съвместният проект на СЕ-ЕС „Подобряване на фискалната децентрализация и подобряване на местното фискално управление в България“ с цел предоставяне на експертиза на българските власти по отношение на децентрализацията, общинските финанси и проблемите на местното развитие. Подобряване на финансовата децентрализация и финансовото управление на местно ниво.

Този технически доклад Той ще служи като базова оценка и ситуационен анализ на текущата игра на местното самоуправление в България. България признава, че е умерено децентрализирана държава, но общините се финансират основно от субсидии и трансфери от националния бюджет. Трансферите от националния бюджет доминират представителните услуги, предимно обществено образование (94% от местните разходи за образование) и социални услуги (85%).
Освен преглед на политическите условия и административно-териториалното устройство на Република България, докладът разглежда общинската финансова система.

Резултатите подчертават, че българската административно-регионална система с големи общини формира добра основа за управление на местните услуги, но България може да се възползва от фискалната децентрализация и подобрената фискална автономия:

  • Политическите условия са допълнително подобрени, за да направят местните решения по-открити и приобщаващи. Едно по-отговорно общинско ръководство ще се фокусира върху ефективното управление на местните ресурси.
  • Децентрализацията е засилена. Общините имат умерено широки отговорности за обслужване, а местното самоуправление трябва да остане с регулирането и администрирането на услугите.
  • Предприемат се допълнителни реформи в политическата, регионалната и секторната рамка, за да се допринесе за фискалната децентрализация.
READ  Прогноза на INB vs PLO Fantasy: Най-добър фентъзи отбор за индо-български срещу BSCU-MU Plovdiv ECS T10 Kiel

Следва технически доклад Партньорска проверка септември 2023 г. в София, Стандартизация на местните финансиА Анализ на нуждите от обучение и политически съвети и дейности за изграждане на капацитет.

Любезно подкрепен от Европейския съюз чрез Инструмента за техническа подкрепа (DG Reform) и изпълняван от Центъра за експертиза за добро управление, проектът се координира в тясно сътрудничество с основния бенефициент, Министерството на регионалното развитие и благоустройството.МРРБСъвместно с Министерството на финансите (МФ), Национално сдружение на общините на Република България (НСОРБ), Европейската комисия и други ключови заинтересовани страни.

С представители на СЕ, ГД „Реформи“, МРРБ, МФ, НСОРБ и членове на Фондация за реформа в местното самоуправление (ФЛГР) и Форумът за гражданско участие (CPF) се срещнаха на редовната си среща на 5 юни 2023 г. в София. Среща на Консултативния комитет на проекта. Ролята на борда е да разработи стратегията на плана, да адресира всички основни проблеми, с които планът може да се сблъска, и да гарантира гладкото изпълнение на плана.