PRKernel

Доставчик на новини в реално време в България, който информира своите читатели за последните български новини, събития, информация, пътувания, България.

World Gan Jing празнува Деня на бащата 2023 Photo Awards |  татко

World Gan Jing празнува Деня на бащата 2023 Photo Awards | татко

Спечелете шанс да спечелите $1000 в брой, като заснемете специален момент с татко

Тази страница изисква javascript.

JavaScript е необходим, за да можете да четете премиум съдържание. Направете го в настройките на браузъра си, моля.

kAm | xss{t%~(}[ }]*][ yF?6 e[ a_ab W$t}sa!#t$$ }t($(x#tX — v2? y:?8 (@C=5 2??@F?46D :ED 7:CDE u2E96C’D s2J !9@E@ pH2C5D E@ 46=63C2E6 s25D 2C@F?5 E96 H@C=5 7@C E96:C F?J:6=5:?8 DEC6?8E9[ 4@FC286[ 2?5 8F:52?46] $9 @ H42D6 J @ FC 36DE > 6 > CJC > @ > 6 ? EH: E9 s25:? A9 @ E @ 2? 5 FD6 92D9E28 Rvy (q6DEs25 E @ 62C? 2492? 46 E @ H:? S`[___ 😕 42D9]к^ам

kAm%96 u2E96C’D s2J! 9 @ E @ pH2C5D 368:? @? yF? 6` 2 5 CF? E9C @ F89 @ FE E96> @ ? E9 @ 7yF? 6]! 2CE:4:A2? ED > 2J FA = @ 25 2 ? F? =:>: E65? F > 36C @ 7 A9 @ E @ 6? EC: 6DFA F? E: = `idh A]>]t%@? yF? 6 b_[ a_ab]к^ам

камекс? J @ FC A9 @ E @ 56D4C: AE: @? D92C6 2 DE @ CJ @ 7 J @ FC F?: BF6>@>6? EH: E9 s25[ 2 DA64:2= >6>@CJ[ @C =6DD@? J@F 92G6 =62C?65 7C@> s25] ! 9 @ E @ DH: == 36; F5865 @? 4C62E:G:EJ[ A:4EFC6 BF2=:EJ[ 26DE96E:4 G2=F6[ DE@CJ\E6==:?8 2?5 6?8286>6?E[ D@ D6E J@FC 4C62E:G:EJ 7C66 2?5 D92C6 9@H s25 92D E@F4965 J@FC 962CEPk^Am

kAm$66 E96 7F== 4@?E6DE 56D4C:AE:@?D 2?5 CF=6D wt#ti k2 C6=lQ?@7@==@HQ 9C67lQ9EEADi^^HHH]82?;:? 8]4 @ > ^ 92D9E28 ^ vy (q6DEs25nEl`egdeae_dahQm9EEADi ^^ HHH]82 ?;

kAm%96 6G6? E: D 2 8C62E @ AA @ CEF?: EJ 7 @ C FD6CD E @ 6IA = @ C6 v2? с:? 8 (@C = 5’D? 6H D @ 4:2 => 65:2 7F? 4E: @?D[ :?4=F5:?8 F?:BF6 762EFC6D @7 E96 A6CD@?2= AC@7:=6[ E:>6=:?6 2?5 5:8:E2= A9@E@ 2=3F>D D6E E@ C6=62D6 😕 2? FA4@>:?8 FA52E6 7@C E9:D yF?6[ a_ab 6G6?E]к^ам

kAm’: 56 @ 4C62E @ CD[ 3=@886CD[ A9@E@8C2A96CD 2?5 6G6CJ52J FD6CD 2=:<6 42? 6?;@J 6?828:?8 😕 2?5 D92C:?8 >F=E:A=6 7@C>D @7 4@?E6?E 2?5 >6>@C:6D 2== 😕 @?6 A=246[ :?4=F5:?8 G:56@D W=@?8^D9@CE 7@C>X[ =:G6 DEC62>:?8[ 3=@8D 2?5 2CE:4=6D[ A9@E@D[ 5:D4FDD:@? E@A:4D[ 2?5 >@C6 — 3C:?8:?8 2 C:49 2?5 5:G6CD6 6IA6C:6?46 E92E =6?5D 2? :>>6?D6 A@E6?E:2= 7@C 6IAC6DD:@? 😕 >2<:?8 4@??64E:@?D H:E9 @E96CD]к^ам

READ  Служител на Netflix е уволнен за изтичане на информация за Chappelle Special - The Hollywood Reporter

kAm(2E49 G: 56 @ 23 @ FE u2E96C’D s2J! 9 @ E @ pH2C5Di k2 C6 = lQ? @ 7 @ == @ HQ 9C67lQ9EEADi ^^ HHH]82?;:? 8]4 @ > ^ G: 56 @^ `7DEedb>A9hawA9’fx’!Fw>re`_;`4Qm9EEADi ^^HHH]82 ?;:?8]4@>^G: 56 @^ `7DEedb>A9hawA9’fx’!Fw>re „_;“ 4k^2mk^am

kAmpq ~&%vp}yx}v (~#{sik^Am

kAmk2 C6 = lQ? @ 7 @ == @ HQ 9C67lQ9EEADi ^^ HHH]82?;:? 8H@C=5]4@>^Qmv2? y:? 8(@C=5k^2m:D2?6H72>:=J\7C:6?5=JA=2E7@C>E92E D66 6? E:?: ED 4 @ >> F?: EJ[ 96=A:?8 A6@A=6 C642== E96 :>A@CE2?46 @7 DEC@?8 3@?5D 😕 E96 72>:=J 2?5 4@>>F?:EJ E@ ?FCEFC:?8 E96 >:?5 2?5 DA:C:E] % 96 A = 2E7 @ C > 2 = = 7 @ HD 2 @ C 2 G: 56 @[ 2CE:4=6[ 2?5 A:4EFC6 D92C:?8 6?G:C@?>6?E[ H96C6 E96 7F?52>6?E2= >:DD:@? 😀 E@ 4C62E6 A@D:E:G6 492?86 😕 E96 H@C=5 E9C@F89 D9@H42D:?8 :?DA:C:?8 4@?E6?E E92E FA=:7ED D@4:6EJ]к^ам

cam{62c? > @ C6 23 @ FE v2? y:? 8 (@C = 5i k2 C6 = lQ? @7 @ == @ HQ 9C67lQ9EEADi ^^HHH]82?;:?8]4@>^Qm9EEADi ^^HHH]82?;:?8]4@>^ k^2m k^am

kAmY{~v~=:? <7 @ C> 65: 2i k2 9C67lQ9EEADi ^^ HHH]D6? 5aAC6DD]4@>^b__5A:^ab\_d`_\82 ?;:? 8H\b__5A:]; A8Qm9EEADi ^^ HHH]$6? 5а! C6DD]4@>^b__5A:^ab\_d`_\82?;:? 8H\b__5A:]; A8k^2mk^Am

camk ^ am

kAm}t($~‒rti v2?;: ?8H@C=5r@CA]k^Am

camk ^ am

kAm %9:D AC6DD C6=62D6 H2D:DDF65@? 3692 = 7 @ 7 E96? 6HD D @ FC46 Wv2? ;:? 8H@C=5r@CA]X H9@: DD@=6=JC6DA@? D: 3: = 6 7 @ C: ED 244FC24J[ 3J k2 9C67lQ9EEADi^^HHH]6 долара? 5а! C6DD]4 @ > ^ Q C6 = lQ? @ 7 @ == @ HQm $6? 5а! C6DD®} 6HDH: C6k^2m]x? 7 @ C > 2E: @? : D 36 =: 6G65 244FC2E6 3FE?E 8F2C2? E665]$E@CJ xsi h`_h`p! su \ # `_]` k ^ Am

kAm©a_ab$6? 5а! C6DD®[ 2 AC6DD C6=62D6 2?5 6\>2C<6E:?8 D6CG:46 @7 }t~%#~!t®[ r2=:7][ &$p]к^ам

kAm%@G:6H E96C:8:? 2 = G6CD: @?[ G:D:Ei k2 9C67lQ9EEADi^^HHH]D6? 5aAC6DD]4@>^H:C6^82? \;:? 8\H@C=5\46=63C2E6D\72E96CD\52J\a_ab\A9@E@\2H2C5D^Q C6=lQ? @7 @ == @ HQm9EEADi ^^ HHH]D6? 5aAC6DD]4@>^H:C6^82? \;:? 8\H@C=5\46=63C2E6D\72E96CD\52J\a_ab\A9@E@\2H2C5D^k^2mk^Am

camk ^ am

kAmk6>ms:D4=2:>6Ci%9:D AC6DD C6=62D64@? E6? E H2D?E 4C62E65 3J E96 pDD @ 4:2E65! C6DD Wp! X]k^6 > mk^Am

Copyright 2023 Send2Press Newswire