PRKernel

Доставчик на новини в реално време в България, който информира своите читатели за последните български новини, събития, информация, пътувания, България.

Standard & Poor’s очаква БВП на България да нарасне с 4% през 2021 г. благодарение на силното вътрешно търсене

СОФИЯ (България), 30 ноември (Вижте новините) – Агенцията за кредитен рейтинг Standard & Poor’s заяви, че увеличаването на вътрешното търсене ще доведе до ръст на реалния БВП на България до близо 4% тази година, въпреки възобновяването на пандемията.

В средносрочен план глобалната рейтингова агенция посочва в изследователска статия, публикувана от Министерството на финансите, че притоците на средства от Европейския съюз, включително от Европейския инструмент за следващо поколение (NGEU), ще подпомогнат икономическия растеж в България.

„Изглежда, че икономическите ефекти от пандемията са управляеми в България, въпреки значителното въздействие върху здравето. Вътрешното търсене, особено частното потребление, се възстанови силно и увеличеното усвояване на средства от ЕС ще повиши средносрочните перспективи за растеж. В години на Европейския съюз (МФР на ЕС) и инструмента NGEU, ние оценяваме, че България отговаря на условията за безвъзмездни средства от ЕС, еквивалентни на около 40% от БВП за 2021 г.

През юни Standard & Poor’s заяви, че е потвърдила дългосрочните и краткосрочните си кредитни рейтинги в чуждестранна и местна валута за България на „BBB/A-2“ със стабилна перспектива.

Стабилната перспектива е, че Standard & Poor’s очаква икономическото възстановяване на България да напредне през следващите две години, подкрепено от усвояването на повече допълнителни средства от ЕС, отбелязва рейтинговата агенция в своя изследователски документ. Тя посочи, че въпреки че много от мерките за финансова подкрепа ще удължат до 2022 г., агенцията очаква да затегне финансовите баланси през следващите години, което ще запази публичния дълг нисък.

„Стабилната перспектива също така показва, че очакваме икономиката да няма дисбаланси във външния или финансовия сектор“, добави S&P.

READ  Прозрачен басейн отключва 10 истории над Лондон

В съответствие с глобалните тенденции напоследък инфлацията в България се покачва поради комбинация от покачване на цените на храните и енергията, както и засилване на вътрешното търсене, което влияе върху базисната инфлация. Standard & Poor’s смята, че повишенията на цените ще намалеят през втората половина на 2022 г.

„Външните рискове изглеждат управляеми след няколко години на намаляване на нетната външна задлъжнялост, благодарение на повтарящите се излишъци по текущата и капиталовата сметка, които очакваме да се запазят. Тази сума беше включена в ERM II и България се присъедини към банковия съюз през 2020 г. Въпреки валутния съвет Current осигурява важна основа за икономическата стабилност и нашите рейтинги са фактор за ограничената устойчивост на паричната политика на страната съгласно това споразумение“, каза S&P.

S&P може да понижи рейтингите, ако икономическото възстановяване в България се забави значително, например, защото преките последици от пандемията се оказват по-продължителни от очакваното в момента. Това вероятно ще доведе до продължителна фискална консолидация и непрекъснато нарастване на нетния публичен дълг през следващите няколко години, според изследователския документ. Макар и малко вероятно в средносрочен план, Standard & Poor’s може да понижи рейтинга поради появата на дисбаланси в българския финансов сектор.

Агенцията може да повиши рейтинга, ако икономическото възстановяване в България съвпадне с по-бърза фискална консолидация или по-силно външно представяне от очакваното в момента. Тя каза, че в дългосрочен план Standard & Poor’s може да повиши кредитния рейтинг на България в контекста на присъединяването й към еврозоната.