PRKernel

Доставчик на новини в реално време в България, който информира своите читатели за последните български новини, събития, информация, пътувания, България.

Шейлийн Уудли се „вдига“ с бившия годеник Арън Роджърс, след като се опитва да „изплати“ |  татко

Шейлийн Уудли се „вдига“ с бившия годеник Арън Роджърс, след като се опитва да „изплати“ | татко

Все пак беше голяма (малка) раздяла.

Източник каза на E! новини от понеделник.

Тази страница изисква JavaScript.

JavaScript е необходим, за да можете да четете първокласно съдържание. Направете го в настройките на браузъра, моля.

kAm %96 “q:8{:EE=6{:6d”DE2C[ b_[ 2?5 bg\J62C\@=5 „q “2C6 ?@E E@86E96C[” 7@==@H:?8 E96 24EC6DD 92G:?8 “EC:65 E@ 8:G6 :E 2?@E96C D9@E” 27E6C E96J 42==65 @77 E96:C 6?8286>6?E 😕 u63CF2CJ[ D2:5 E96 :?D:56C]k^am

kAm “$96 BF: 4 <= J D2H E92E 6G6CJE9:؟ 8 H2D @؟ 9: D E6C> D 2? 5? @E9:? 8 H2D 8 @:? 8 E @ 492? 86[” E96 D@FC46 E@=5 E96 @FE=6E] „%96C6 H2D? @C62D @? E @ 4 @? E:? F6 2? 5 D96’D 5 @? 6 H: E9: E 282:?]“ k^ Am

kAm(96?(5=6J 2?5 E96!24<6CD DE2CC:8:?2== J A2CE65 H2JD 62C=:6C E9:D J62C)[ 2 D@FC46 925 E@=5 x? %@F49 E92E #@586CD “AFE 7@@E32== 7:CDE]„к^ам

kAmxE H2D? ‘E = @? 8367 @C6 2D @FC46E@=5 tP}6HD E92E(5 =6J H2D#@586CD’ A =FD@?6E@E62 >>2E6 s2G:5q2 <9E: 2C: 'D H655:؟ 8:؟ 62C = J | 2C49 2D 2> 62? D@7 “DFAA@CE]” k^ Am

kAm% 96 7 @C > 6C 4 @ FA = 6 H2D D2: 5 2E E96 E: > 6 E @ 36” E6DE:? 8 E96 H2E6CD]” k ^ Am

kAm (5 = 6J 2?5 E96 a_aa|’!2??@F?465 E96:CA=2?DE@>2CCJ:?u63CF2CJa_a`]q24 <:؟} @ G6> 36С[ #@586CD >256 H2G6D H96? 96 4@?EC24E65 r~’xs\`h — 27E6C >:D=625:?8 C6A@CE6CD 23@FE 92G:?8 366? G244:?2E65] (5 = 6J DE5 3J 9: DD: 56 2E E96 E: >6]k^am

Am ——— k^am

kAm © a_aa} 6H * @C Qm? J52: = J? 6HD]4@>k^2m]s: DEC: 3FE65 3J% C: 3F? 6 r @? E6? E p86? 4J[ {{r]k^am

Авторско право 2022 Tribune Content Agency.

READ  Големи тълпи в Нешвил и „безброй“ продажби на напитки