PRKernel

Доставчик на новини в реално време в България, който информира своите читатели за последните български новини, събития, информация, пътувания, България.

Събирайте багажа си: MasterCard разширява своя пакет за пътуване | татко

Купете, Ню Йорк – (BUSINESS WIRE) – 23 юни 2022 г. –

Обратното към дългоочакваното туристическо шоу е на път. Според Икономически институт MasterCard1, ако тенденциите при резервации на полети продължат с настоящия темп, приблизително 1,5 милиарда пътници ще пътуват в световен мащаб през 2022 г. в сравнение с миналата година – и туристите харчат 34% повече за преживявания, отколкото преди пандемията. За да поддържа плавно връщане, MasterCard се разшири MasterCard Travel & Lifestyle услуги Платформа с нови партньорства, фокусирана върху безпроблемни пътувания и безценни моменти за притежателите на карти, включително WhatsApp, сигнали за Covid и предимства като достъп до салона при закъснение на полетите.

Тази страница изисква JavaScript.

JavaScript е необходим, за да можете да четете първокласно съдържание. Направете го в настройките на браузъра, моля.

kAmk6> mp! [email protected]>[email protected]! C676CC65% C2G6 = 2? 5! C: 46 = 6DD tIA6C: 6? 46D]k^6>mk^Am

kAm | 2DE6C42C5% C2G6=U2>Aj{:76DEJ=6$6CG:46D:D2 EC2G6=A=2??:? 8 2? 5 3<:؟ 8 82E6H2J[ 8C2?E:?8 (@C=5 2?5 (@C=5 t=:E6 42C59@=56CD 2446DD E@ 6I4=FD:G6 8F2C2?E66D[ 2>6?:E:6D 2?5 FA8C256D[ ac^f 4@?4:6C86 2?5 AC6>:F> @776CD 2?5 6?E6CE2:?>6?E 7C@> [email protected] EC2G6= 3C2?5D] (: E9 E96 6IA6C: 6؟ 46 64 @؟ @> J:? 7F == DH:? 8[ EC2G6=6CD 42? :8?:E6 E96:C :??6C H2?56C=FDE [email protected] E96 x?DA:C2E:@? |@5F=6 H:E9 6I4=FD:G6 4:EJ 8F:56D :[email protected]>65 3J [email protected]= 6IA6CED 2?5 >6>36C [email protected]:E6D] u @ C D6CG: 46 2E E96 E2A @ 7 2 3FEE @?[ E96 [email protected]> [email protected] @776CD k2 9C67lQ9EEADi^^4ED]3FD:? 6DDH: C6]4@>^4E^r%n:5lD>2ce =:? AjFC = l9EEADTbpTauTauHHH]H92ED2AA]4 @> TauU2 > Aj6D966Eldafdhcd_U2 > Aj? 6HD: E6>: 5__la 2? l6? \ & $ U2> Aj2? 49 @Cl (92EDpAAU2>Aj:?56IlbU2>Aj>5dl2fgg3ach6_e_f2f6h6gh_ge4de55edchQ C6 = lQ? F?5 E96 [email protected] = 5 2?5 8 = @32 == J 3D’ 666? 42?>6DD286 {:76DEJ=6|2?286CD [email protected] EC2G6= 2?5 4@?4:6C86 C6BF6DED 7C@>E96: C A9@?6]k^Am

kAm (: E9 A: G @ E2 = A6C <6 {@ H6DE w @ E6 = # 2E6 vF2C2؟ E66 2؟ 5 | 2DE6C42C5 w @ E6 = $ E2J vF2C2؟ E66[ 42C59@=56CD 6?;@J 7C66 ?:89ED 2?5 AC676C6?E:2= EC62E>6?E [email protected] >@C6 E92? c[___ c\ 2?5 d\DE2C [email protected]@=:@ [email protected]:6D [email protected]=5H:56] (9: = 6: 56DE:؟ 2E: @؟[ EC2G6=6CD 42? 3@@< @?46\:?\2\=:76E:>6 k2 9C67lQ9EEADi^^4ED]3FD:؟ 6DDH: C6]4 @> ^4e^r%n:5lD>2ce=:? AjFC = l9EEADTbpTauTauHHH]AC: 46 = 6DD]4 @> TauU2 > Aj6D966Eldafdhcd_U2 > Aj? 6HD: E6>: 5la_aa_eab__dahdU2>Aj=2? l6? \ & $ U2> Aj2? 49 @ Cl! C: 46 = 6DDZtIA6C: 6? 46DU2> Aj:? 56IlcU2>Aj>5dlc2be6gfd357ggb4g564d7cgh35dg4g2Q92? C: 46 = 6DD tIA6C: 6? 46Dk^2m 7C@>2 5C62>G242E: @? E @ k2 9C67lQ9EEADi ^^ 4ED]3FD:? 6DDH: C6]4@>^4E^r%n:5lD>2ce =:? AjFC = l9EEADTbpTauTauHHH]AC: 46 = 6DD]4 @> Tau4F =: ? 2CJTauAC @5F4ETau`ehfchTauD: I\DE2CD\EH@\4: E: 6DTau_Tauc__fTau @AE: @? DTauD @CEqJTauA @AF = 2C: EJTau42E68 @CJTaud_hTauU2 > AjdhD966Eldah > Ajdea > ? l6? \ & $ U2> Aj2? 49 @ Cl { @? 5 @? Z2? 5Z! 2C: DZ762EFC:? 8Z |: 496 =:? \ DE2CC65ZC6DE2FC2? EDU2> Aj:? 56IldU2>Aj>5dlabeb6befgahb_aea_3be2f “g65a6Q C6 = lQ? @k2 9C67lQ9EEADi ^^4ED]3FD:?6DDH:C6]4@>^4E^r%n:5lD>2ce=:? AjFC = l9EEADTbpTauTauHHH]AC: 46 = 6DD]4 @> TauEC2G6 = TauAC @ 5F4ETau`fdad_Tau8 = 2> A:? 8\25G6? EFC6 \ @? \ 2 \ AC: G2E6 \ 36249 \:? \ 3 = 6 <:؟ 86 \ 2C49: A6 = 28 @ Tau_Tauc__fTau @ AE: @؟ DTauD @ CEqJTauA @ AF = 2C: EJTau42E68 @ CJTaud_hTauU2> Aj6D966Eldafdhcd_U2>Aj? 6__dah_U2>? l6? \ & $ U2> Aj2? 49 @Cl = FIFCJZ8 = 2> A:? 8Z:? Z$H656? TafDZq = 6 <:؟ 86Z2C49: A6 = 28 @ U2> Aj:? 56IleU2>Aj>5dla`_d3gedg55e`7`eaf7g_de2e6_6a__eQ C6 = lQ? @7 == @HQ D92A6lQC64EQm = FIFCJ 8 = 2> A:? 8:? $ H656? VD q = 6 <:؟ 86 2C49: A6 = 28 @ k ^ 2m E @ 2 G: D: EE @ k2 9C67lQ9EEADi ^^ 4ED]3FD:؟ 6DDH: C6]4 @> ^4e^r%n:5lD>2ce=:? AjFC = l9EEADTbpTauTauHHH]AC: 46 = 6DD]4 @> Tau2CED \ 2? 5\4F = EFC6TauAC @5F4ETau`dhb__Tau @? 6 \ H @ C = 5 \ @ 3D6CG2E @ CJ \ G: A \ E @ FCTau_Tauc__fTau @ AE: @? DTauD @CEqJTauA @AF = 2C: EJTau42E68 @CJTaud_hTauU2>Aj6D966Eldafdhcd_U2>Aj? 6HD: E6>: 5la_aa_Ueab?__ = 2 49 @ClE96ZE @AZ @7Z} 6Hz * @C Aj:? 56IlfU2>Aj>5dl3c6e6e66e_fgdfc33_5ed?`Q43 = HQ D92A6lQC64EQmE96 [email protected]@7}6H*@C

READ  Франк Оушън отмени второто си представление в Коачела след негативна реакция към „обърканата“ премиера | Франк Оушън

kAmk6>m}6H%C2G6 =! 2CE? 6CD9: AD 2? 5! C6>: 6C! [email protected]>D]k^6>mk^Am

Camex? 255: E: @? E @ E96 AC676C6? E: 2 = 6IA6C: 6? 46 @ 7 | 2DE6C42C5% C2G6 = U2 > Aj {: 76DEJ = $6 6CG: 46D[ |2DE6C42C5 92D [email protected] 2 ?F>36C @7 ?6H A2CE?6CD9:AD E@ @776C 36?67:ED E92E 2==6G:2E6 EC2G6= DEC6DD 2?5 [email protected] >@C6 6?;@J23=6 ;@FC?6JD] %96J:? 4 = F56ik^am

kF = mk =: mk6 > mr @? G6?: 6? 46k^6>mi [email protected]=2J657=:89EDC C6=2I:? 8:? A6246[ 42C59@=56CD 92G6 2446DD E@ 2 [email protected]= [email protected]< @7 @G6C `[`__ 2:[email protected] [email protected]?86D] #646? E 6IA2? Д: @? Д:? 4 = F56 k2 9C67lQ9EEADi ^^ 4ED]3FD:? 6DDH: C6]4@>^4E^r%n:5lD>2ce =:? AjFC = l9EEADTbpTauTau7 =: 89E56 = 2JA2DD]> 2DE6C42C5]4 @ > TauU2 > Aj6D966Eldafdhcd_U2 > Aj? 6HD: E6>: 5la_aa_eab__dahdU2>Aj=2? Cl6? 2DDU2> Aj:? 56IlgU2>Aj>5dlf_egcchc2hdch7_74gdag`7g675ag4_6Q C6 = lQ? @7 @ == @ HQ D92A6lQC64EQm | 2DE6C42C5 u =: 89E s6 = 2Jm! 2DDk^2Dk^[ [email protected] 2G2:=23=6 😕 [email protected]:6D [email protected]=5H:56 b [email protected] 4@>A=:>6?E2CJ [email protected]?86 2446DD @? BF2=:7J:?8 56=2J65 7=:89ED] p = D@? 6H = J = 2F? 4965: D k2 9C67lQ9EEADi ^^ 4ED]3FD:? 6DDH: C6]4@>^4E^r%n:5lD>2ce =:? AjFC = l9EEADTbpTauTauEC2G6 = 6IA6C: 6? 46D]> 2DE6C42C5]4 @ > TauU2 > Aj6D966Eldafdhcd_U2 > Aj? 6HD: E6>: 5la_aa_eab__dahdU2>Aj=2? l6? \ & $ U2> Aj2? Aj 49 @Clu2DE%C:? <562>h > Aj > 5dlha6g7cf2ec2ae46a243hb6_7`d35aecfQ C6 = lQ? @7 @ == @HQ D92A6lQC64EQmu2DE%C24 ^4e^r%n:5lD>2ce=:? AjFC = l9EEADTbpTauTau > 2DE6C6 = A2EC5EC42 ]5C28 @? A2DD]4 @ > TauU2 > Aj6D966Eldafdhcd_U2 > Aj? 6HD: E6>: 5la_aa_eab__dahdU2>Aj=2? l6? \ & $ U2> Aj2? 49 @ Cl | 2DE6C42C5Z%C2GU=Z! 2D:? 56Il`_U2>Aj>5dla6hhda3ggbh_bh5hc_`2bg3h5b`ee643Q C6 = lQ? @7 @ == @ HQ D92A6lQC64EQm | 2DE6C42C5% C2G6 =! 2DDk^2m:? r2? 252 7 @ C 2 92DD = 6 \ 7C66 2: CA @ CE 6IA6C: 6? 46]k^ =: mk =: mk6 > mr @?? 64E: @? k^6> миля{2f? 4965 7: CDE:? pD: 2! 24:7:4 2? 5 E @ @ E96C C68: @? DH: E9:? E96 J62C[ D6=64E 42C59@=56CD [email protected] 92G6 2446DD E@ 4@>A=:>6?E2CJ [email protected]= [email protected]>:?8 52E2 A24<D [email protected] FD6 😕 >@C6 E92? a__ 56DE:?2E:@?D[ H:E9 2 `dT |2DE6C42C5 5:[email protected]?E @? [email protected]\FAD [email protected] k2 9C67lQ9EEADi^^4ED]3FD:? 6DDH: C6]4@>^4E^r%n:5lD>2ce =:? AjFC = l9EEADTbpTauTauHHH]7 = 6I: C @2>]4 @> TauU2> Aj6D966Eldafdhcd_U2> Aj? 6HD: E6>: 5la_aa_eab__dahdU2>Aj=2? l6? \ & $ U2> Aj2? 49 @ Clu = 6i: C @ 2 > U2 > Aj:? 56Il„U2>Aj>5dldgdbag24`2bb3ff_5a5e7_c422h_7b4`Q C6 = lQ 7 @ == @HQ D92A6lQC64EQmu = 6I: C @2>k^2m]k^=: mk> mk> 6 m 56CD 42? AE \:? E @ C646: G6 C62 = \ E: > 6? E: 7: 42E: @? D 2? 5 E96 = 2E6DE:? r~’xs C6DEC: 4E: @? D 2? 5 C6BF: C6 > 6? ЕД:? 4 = F5:? 8 E6DE:? 8 = @42E: @? D 2? 5 AC: 4:? 8 E9C @ F89 k2 9C67lQ9EEADi ^^ 4ED]3FD:? 6DDH: C6]4@>^4E^r%n:5lD>2ce =:? > Ай? 6HD: E6>: 5la_aa_eab__dahdU2>Aj=2? l6? \ & $ U2> Aj2? 49 @Cl$:E2E2U2>Aj:? 56Il`aU2>Aj>5dlggc5ddb7e65a`4cha2`[email protected]=@[email protected] D92A6lQC64EQm $:E2E2k^2m]k^=:mk=:mk6>mr@>[email protected]:> CEk JE: >6[ 2?JH96C6[ E96 ?6H k2 9C67lQ9EEADi^^4ED]3FD:? 6DDH: C6]4@>^4E^r%n:5lD>2ce =:? AjFC = l9EEADTbpTauTauHHH]> J42C536? 67: ED]4 @ > TauU2 > Aj6D966Eldafdhcd_U2 > Aj? 6HD: E6 > : 5la_aa_eab__dahdU2 > Aj = 2? l6? \ & $ U2> Aj2? 49 @Cl>J42C536? 67: ED]4 @> U2> Aj:? 56Il`bU2>Aj>5dlhd_de6ee`g6cgfcg_7ehf`g6d33f33dQ @C6 7 @== @HQ D92A6lQC64EQm>J42C536? 67: ED]4 @> k^2mc: D 2 5: 8: E2 =:? DFC2? 46 A = 2E7 @ C > 7 @ C | 2DE6C42C5 42C59 @ = 56CD E @: >> 65: 2E6 = J D66 \ 2? 5 D62>=6DD=J [email protected]\4=2:>[email protected] E96:? DFC2? 46D:? 4 = F565 @? E96: C 42C5 – DF49 2D 42C C6? E2 =[ [email protected] =F88286 C6A=246>6?E[ 46== A9@?6 2?5 EC:A 42?46==2E:@?]k^=: mk =: mk6 > mr2D9 #6H2C5Dk^6 > mi $9 @ A2? 5 C646: G6 42D9 C6H2C5D H: E9 k2 9C67lQ9EEADi ^^ 4ED]3FD:? 6DDH: C6]4@>^4E^r%n:5lD>2ce =:? AjFC = l9EEADTbpTauTau > EC]> 2DE6C42C5D6CG: 46D]4 @ > Tau6? U2>Aj6D966Eldafdhcd_U2>Aj? 6HD: E6>: 5la_aa_eab?__ & $2d? U2 > Aj2? 49 @ Cl | 2DE6C42C5Z%C2G6=Z#6H2C5DU2>Aj:? 56Il`cU2>Aj>5dlb7geb`c5ag2e2cha65ggggd5h4h6d5eaeQ C6 = lQ? @7 == @HQ64 @2Q2Q6m=9f? 5C65D @ 7 > 2CBF66 > 6C492? ЕД:? `h 56DE:? 2E: @? D 2? 5 E9 @ fd2? 5D @ 7 @? =:? 6 @ 776CD 7 @ cf?: BF6 D2G:? 8D d]k^ =: mk ^ F = m

READ  Препозициониране на нигерийски развлечения, ИКТ център за глобална конкурентоспособност чрез ремоделиране на сцената – The Sun Nigeria

kAm “| 2? J @ 7 FD 6286C = J 2H2: E E96 492? 46 E @ D2E: D7JFC = @ G6 7 @ C EC2G6 =[ 3FE :E 42? 36 DEC6DD7F= E@ A=2? 2 EC:A H:E9 D@ >2?J F?46CE2:?E:6D [email protected] H92E EC2G6=:?8 H:== =@@< =:<6[” D2:5 |2DE6C42C5’D $E6A92?:6 |6=EK6C\!2F=[ 6I64FE:G6 G:46 AC6D:56?E[ [email protected]= {@J2=EJ] „pE| 2DE6C42C5[ H6’C6 96C6 E@ [email protected] 6G6CJ DE6A @7 E96 ;@FC?6J — 7C@> A=2??:?8 E@ 3@@<:?8 E@ [email protected]:@? E@ 6IA6C:6?46D 😕 56DE:?2E:@? — D@ EC2G6=6CD 42? [email protected] @? H92E C62==J >2EE6CD] p7E6C EH @J62CD @7 5: dcfae: @? Д.[ H6 <[email protected] E92E E:>6 H:E9 @FC [email protected] @?6D 😀 ECF=J AC:46=6DD]„к^ам

Camex? 255: E: @? E @ D6CG: 4:? 8 42C59 @ = 56CD 5: C64E = J.[ |2DE6C42C5 😀 96=A:?8 [email protected]?>6?ED[ 3FD:?6DD6D[ 2?5 3C2?5D F?56CDE2?5 D9:7E:?8 4@?DF>6C EC6?5D 2?5 AC676C6?46D[ 😕 @C56C E@ 56D:8? 2?5 E6DE [email protected]>D 2?5 :?46?E:G6D] uC @>> 2C <6E 2؟ 2 = JD: D 2؟ 5:؟ D: 89ED E @> 2С <6E:؟ 8 D @ = FE: @؟ D 2؟ 5 4 @؟ DF> 6C 6? 8286 > 6? E DEC2E68: 6D[ |2DE6C42C5 k2 9C67lQ9EEADi^^4ED]3FD:? 6DDH: C6]4@>^4E^r%n:5lD>2ce =:? AjFC = l9EEADTbpTauTauHHH]> 2DE6C42C5D6CG: 46D]4 @ > Tau6? = \ 6? E6CE2: ?>6? EU2>Aj6D966Eldafdhcd_U2>Aj? 6HD: E6>: 5la_aa_eab__dahdU2>Aj=2? l6? \ & $ U2> Aj2? 49 @ClD6CG: 46DU2 > Aj:? 56Il`dU2> Aj:? 56Il`dU2>Aj>5dl25`f23e32c_7d6aeaba4377h57eea57eQ C6 = lQ? @7 @== @HQ D92A6lQC64EQmD6CG: 46Dk^2m AC @G: 56 4FDE @>6CD H92E E96J? 665 E @ H6 = 4 @ > 6D6 = C646? E = J.[ E96 k2 9C67lQ9EEADi^^4ED]3FD:? 6DDH: C6]4@>^4E^r%n:5lD>2ce =:? AjFC = l9EEADTbpTauTau:? G6DE @C]> 2DE6C42C5]4 @> Tau:? G6DE @ C \? 6HDTau:? G6DE @ C \? 6HD\56E2: = DTaua_aaTau | 2DE6C42C5 \ {2F? 496D\%@fc:D>\x?? @G2E: @? \wF3\:? \ $ A2:? Tau5672F = E]2DAIU2>Aj6D966Eldafdhcd_U2>Aj? 6HD: E6>: 5la_aa_eab__dahdU2>Aj=2? l6? \ & $ U2> Aj2? 49 @Cl% @fc: D > Zx?? @G2E: @? ZwF3Z:? Z $ A2: ? U2> Aj:? 56Il`eU2>Aj>5dl3cb656fd26_a4_7bfbdf6d2h`3`5f6h3Q C6 = lQ? @7 @ == @HQ D92A6lQC64EQm% @fc:D>x?? @G2E: @? wF3:? $A2:? k^2m H2D = 2F? 4965 E @ 56G6 = @ A E2: = @ C65 AC @ 5F4ED 2? 5 D @ = FE: @? DE @ DFAA @ CE 2 DFDE2:? 23 = 6[ :?4=FD:G6 C6EFC? E@ EC2G6= [email protected] :??@G2E:@?[ C6D62C49 2?5 4@[email protected]:@? [email protected] E96 [email protected]>]k^am

READ  "Окръжна болница": преглед на Карлови Вари | Отзиви

kAmu @C (@C = 5 2?5 (@C = 5 t =: E6 42C59 @ = 56CD)[ >6>36C C68:DEC2E:@? [email protected] |2DE6C42C5 {:76DEJ=6 U2>Aj %C2G6= $6CG:46D 42? 36 [email protected]?5 k2 9C67lQ9EEADi^^4ED]3FD:? 6DDH: C6]4@>^4E^r%n:5lD>2ce =:? AjFC = l9EEADTbpTauTauEC2G6 =]> 2DE6C42C5]4 @> TauD6 = 64E @ CTbuC6EFC? &C = TbsUad2>6>Aj6D966Eldafdhcd_U2>Aj? 6HD: E6>: 5la_aa_eab__dahdU2>Aj=2? l6? \ & $ U2> Aj2? 49 @Cl96C6U2>Aj:? 56Il`fU2>Aj>5dl2hfg4b32_7ce65_h57_Qq63? ^2m]k^am

kAmk6> mp3 @FE | 2DE6C42C5 W}*$ti | pXk^6>mk^Am

kAm | 2DE6C42C5: D 2 8 = @ 32 = E649? @ = @ 8j 4 @> a2? J:? E96 A2J > 6? ЕД:? 5FDECJ]~FC>: DD: @? : DE @ 4 @ ?? 64E 2? 5 A @ H6C 2? 😕 4 = FD: G6[ 5:8:E2= 64@?@>J E92E 36?67:ED 6G6CJ@?6[ 6G6CJH96C6 3J >2<:?8 EC2?D24E:@?D D276[ D:>A=6[ D>2CE 2?5 2446DD:3=6] & д-р:? 8 D64FC6 52E2 2? 5? 6EH @ C @ C6 E92? a`_ 4 @ F? EC: 6D 2-5 E6CC: E @ C: 6D[ H6 2C6 3F:=5:?8 2 DFDE2:?23=6 [email protected]=5 E92E [email protected]<D AC:46=6DD [email protected]:3:=:E:6D [email protected] 2==]k^am

kAmk2 9C67lQ9EEADi ^^ 4ED]3FD:? 6DDH: C6]4@>^4E^r%n:5lD>2ce =:? AjFC = l9EEATbpTauTauHHH]> 2DE6C42C5]4 @ > U2 > Aj6D966Eldaf E6 >: 5la_aa_eab__dahdU2 > Aj = 2? l6? \ & $ U2> Aj2? 49 @ClHHH]> 2DE6C42C5]4 @ > U2 > Aj:? 56Il`gU2>Aj>5dl7a763h7”`cadd`2ha[email protected]@[email protected] D92A6lQC64EQmHHH]> 2DE6C42C5]4@>k^2m]k^Am

ти си:? 5:? 8D 32D65 @? %C2G6 = a_aai %C6? 5D 2? 5% C2? D: E: @? D C6A @ CE[ H9:49 5C2HD @? 288C682E65 U2>Aj 2?@?J>:K65 D2=6D 24E:G:EJ 😕 E96 |2DE6C42C5 [email protected]< 2?5 2 F?:BF6 2?2=JD:D @7 AF3=:4=J 2G2:=23=6 EC2G6= 52E2]k^am

kAma pG2: = 23 = 6 7 @ C: DDF6C: > A = 6 > 6? E2E: @? 😕 } @CE9 p>6c: 42[ t2DE6C? [email protected][ |:55=6 t2DE 2?5 p7C:42[ 2?5 >2C<6ED 😕 {2E:? p>6C:42]k^am

kAmb}H 2G2: = 23 = 6:? E96 &]$][ {2E:? p>6C:42[ r2C:3362? 2?5 [email protected] :DDF6CD 😕 [email protected] 2?5 pD:2\!24:7:4]k^am

kAmc wJA6C =:? <2446DD: 3 = 6 7 @ C 42C59 @ = 56CD:؟ } @ CE9 p> 6С: 42?Н2? 5 255: E: @? 2 = 86 @ 8C2A9: 6D H: == 36 =: G6 = 2E6C E9: D J62C]k^Am

kAmd! =62D6 C676C [email protected]=:8:3=6 xDDF6C r2C5 [email protected]! C @8C2>%6C>D U2>Ajr@? 5: E: @? D]k^ Am

kAm’: 6H D @ FC46 G6CD: @? @? k2 9C67lQ9EEAi ^^ 3FD:? 6DDH: C6]4 @> Qm3FD:? 6DDH: C6]4 @ > k^2mik2 9C67lQ9EEADi ^^ HHH]3FD:? 6DH: C6]4 @> ^? 6HD^9@>6^a_aa_eab__dahd^6? ^ Q C6 = lQ? @7 == @HQm9EEADi ^^ HHH]3FD:? 6DDH: C6]4 @> ^? 6HD^9@>6^a_aa_eab__dahd^6? ^k^2mk^acon

kAmr~}%pr%ip=JDD2~VqC:6? k ^ Am

kAmWh`cX bbe\`hg`k^am

kAmk2 9C67lQ >2: = [email protected] = JDD2]~ VqC: 6? o>2DE6C42C5]4 @> Qmp = JDD2]~ VqC: 6? o>2DE6C42C5]4@>k^2mk^Am

kAmzt * (~#si}t(*~#z&}x%ts $%p%t$}~#%wp |t#xrpk^Am

kAmx}s & $%#*zt* (~#si!#~ut$$x~}p{$t#’xrt $~%wt#%#p’t{’prp%x~}qp}zx } v%#p’t{!t#$~}p{ux}p}rtk^Am

kAm $~&#rti | 2DE6C42C5 x? G6DE @C#6 = 2E: @? Dk ^ Am

kAmr @AJC: 89E qFD:? 6DD (: C6 a_aa]k^ Am

kAm! & qi _e ^ ab ^ a_aa _fi_` p | ^ sx $ ri _e ^ ab ^ a_aa _fi_a p | k ^ Am

kAmk2 9C67lQ9EEAi ^^ HHH]3FD:? 6DDH: C6]4 @> ^? 6HD^9@>6^a_aa_eab__dahd^6? Qm9EEAi ^^ HHH]3FD:? 6DDH: C6]4 @> ^? 6hd^9@>6^a_aa_eab__dahd^6? k^2mk^Am

Авторско право Business Wire 2022.