PRKernel

Доставчик на новини в реално време в България, който информира своите читатели за последните български новини, събития, информация, пътувания, България.

Ръководство за начинаещи за концерт на Брус Спрингстийн |  татко

Ръководство за начинаещи за концерт на Брус Спрингстийн | татко

Филаделфия – „Кой изпя „Роден в САЩ“?“

Началото на 2000-те е в Колката, Индия, и аз представлявам училището си в междуучилищно състезание по викторина. „Брус Спрингстийн“, ударих звънеца и той избухна. Видях тази касета в колекцията на баща ми. Червено, бяло и синьо. А коланът, инкрустиран със скъпоценни камъни, е много красив.

Тази страница изисква javascript.

JavaScript е необходим, за да можете да четете премиум съдържание. Направете го в настройките на браузъра си, моля.

@kAmq6J? 5 E9: D 4 @? E6DE WH9:49>J D49=H@? х[ x 8C6H FA H:E9 D@>6 qCF46 A=2J:?8 😕 E96 A6C:A96CJ @7 >J E66?286 D@F?5EC24<] х5:5? ‘E BF: E6 C6249 E96 „A=@F89\E9C@F89\6G6CJ\2=3F>“ A92D6 F? E: = x H2E4965 vFC:? 56C r92592’D Qq =:? 565 3J E96{:89EQ:? a_`h]% @ D66 E96 AC @ E28 @ ?: DE y2G65 z92? W’: G6:[ E96 D@? @7 !2<:DE2?: :>>:8C2?ED 😕 {FE@? 😕 %92E496C:E6 t?8=2?5[ D:?8:?8 2?5 52?4:?8 2=@?8 E@ “q@C? E@ #F?” H2D 2 H2E6CD965 >@>6?E 😕 >J 65F42E:@? 😕 qCF46 $AC:?8DE66?]к^ам

kAmqJ E96 E:> 6 E96 7: => 6? 565[ $AC:?8DE66? DE@AA65 36:?8 “H9:E6 A6@A=6 >FD:4” E@ >6]к^ам

kAmx’G6 366? E@=5W>@DE=J3J>J4@==628F6D2E%96x? BF: C6CX E92E 6G6CJ qCF46 D9 @ H: D 3 @ E9 2 D @ 4: @ 4F = EFC2 = 6IA6C: 6 ? 46 2? 5 2 4F = EFC2 = 65F42E: @?]p? 5 52C6 x D2J[ x 2> C625J]к^ам

kAmx 2>D66:? 8> J7: CDE$AC:? 8DE66? 4 @? 46CE E9: D H66 < 2E r: E: K6? Dq2?[ 2?5 @7 4@FCD6 x C624965 @FE E@ 72?D @7 E96 q@DD :? 2?5 2C@F?5 !9:=256=A9:2[ @? 2?5 @77 D@4:2= >65:2[ E@ 7:?5 @FE H92E E@ 6IA64E]к^ам

камекс? 42D6[ J@F E@@ 2C6 ;@:?:?8 E9:D A:=8C:>286 =2E6 =:<6 >6[ 5@?’E 7C6E] x2>E@=5E96r9FC49@7t$EC66E:D6G6C\H6=4@>:? 8]к^ам

kAmw6C6 2C6> JE @ AE: A 7:? 5D]k^Am

kAm(2E49E96}6E7=:IDA64:2=2?5C625E96>6>@: Ck^Am

kAmpE=62DE`_A6@A=6 DF886DE65 H2E49:? 8 Q$AC:? 8DE66? @? qC @ 25H2JQ @ ? } 6E7=:I367@C6>J7:CDE$AC:? 8DE66? 4 @? 46CE]xE5:596=A>6 2AAC64:2E6$AC:? 8DE66? ‘D C6 = 2E: @? D9: AH: E9 r = 2C6? 46 r = 6 > @? D> @ C6]%96 q @ DD > 256 9: > D6 = 7 D @ GF = ? 6C23 = 6 2? 5 96 = A65 > 6 F? 56CDE2? 5E969F>2? 369:5E9646=63C:EJ]k^Am

READ  Производителите стартираха най-голямата глобална производствена мрежа за световни марки, обединяваща 11 471 продукта в 173 страни

kAm$AC:? 8DE66? ‘D a_`e 2FE @ 3: @ 8C2A9J[ Qq@C? E@ #F?[Q 😀 @? >J C625:?8 =:DE[ 2?5 😀 D2:5 E@ 4@>A=6>6?E E96 D9@H A6C764E=J]к^ам

kAms @ 2566A 5: G6 @? $A @ E: 7Jk^Am

Лагер G6E6C2? 72? 2-5 2 7C: 6-5 @ H9: D 4FEE:? 8 96C 72>: = J G242E: @? D9 @ CE E @ H2E49 E96 4 @ ? 46CE E9: D H66 < 2D <65> 6 E @ „3 @? 6 FA @? D @ > 6 @ 7 E96 q\D: 56D 7 @ C E96! 9: == J D9 @ HD]” k^Am

kAm „pErq![” D96 25565[ “96 E6?5D E@ 5@ D@>6 566A 4FED]к^ам

Колко (62C 2 C65 32? 52? 2 2? 5 2 4FE \ @ 77 ; 62 ? ; 24 < 6Ek ^ Am

км * 629[ x 2> ?@E 5@:?8 E92E] ! C: > 2C: = J3642FD6 x 5@? ‘E 92G6 2 32? 52? 2 A6CD @? 2 =: EJ]x H: ==[ 9@H6G6C[ H62C 2 %\D9:CE E92E D2JD “x w62C5 qCF46 |:89E $9@H &A]xE’D = D6 2? 5 4 @ > 7 @ ce23 = 6]k^am

kAm (62C 4 @ > 7 @ CE23 = 6 D9 @ 6Dk^Am

kAmx7 x 92G6 E @ E2 <6 2H2J @؟ 6 E9:؟ 8 7C @>> J 4 @ == 628F6 k2 9C67lQ9EEADi ^^ HHH]:? BF:C6C]4@>^6? E6CE2:?> 6? E^>FD:4^3CF46\DAC:? 8DE66? \a_ab\E@FC\D6E=:DE\4C:E:4:D>D\a_ab_g„]9E>=Qms2? s6{F42’D6? 4J4=@A65:4 HC:E:? 8D @? AC в долари: ? 8DE66? k^2m[ :E’D E96 724E E92E :7 :E’D 2 qCF46 D9@H 😕 !9:==J[ :E’== 36 =@?8] p? 5 Д:? 46 x H: == 36 DE2? 5:? 8 E9C @ F89>DE @ 7: E[ x H:== ?@E 36 H62C:?8 4FE6 D9@6D] } 6Hq2 = 2? 46D D66 > E @ 36 E96 4C @ H5 72G @ C: E6[ 3FE x H:== DE:4< E@ >J w@<2D]к^ам

kAmqC:? 8 J @ FC 62CA = F8Dk^Am

kAmx <؟ @ H]* @ F'C6 8 @ :؟ 8 E @ 962C $ AC:؟ 8DE66؟ D @ H9J H @ F = 5 J @ F H62C 62CA = F8Dn “tG6؟ : 7 J @ F 5 @؟ 'E H2؟ EE @ FD6 E96> Wx36=:6G6J@FH:==X:? E96 = @? 8 CF?[ J@F’== 36 92AAJ J@F 3C@F89E E96> H:E9 J@F[” k2 9C67lQ9EEADi^^HHH]:? BF:C6C]4@>^6? E6CE2:?> 6? E^>FD:4^3CF46\DAC:? 8DE66? \ A9: = 256 = A9: 2 \ C @ IJ \ H: 56? 6C\4@==686\a_ab_g`d]9E>=QmD2:5#@I3@C@F89 C6D:56? E pCE #6: == Jk^2m[ H9@ 96=A65 AC@5F46 2C@F?5 fd @7 E96 q@DD’ 62C=J !9:==J\2C62 D9@HD]к^ам

READ  Отличеният с награди документален филм, който улавя духа на Лондон, излиза на международния филмов фестивал

kAmq6 AC6A2C65 E@D662=@E@7 A6@A=6 – 7C@>E96324

kAm “xE’D 2 3: E 4CF56[ 3FE 36 AC6A2C65 E@ =@@< 2E 2 =@E @7 A6@A=6’D 369:?5D[” D2:5 #6:==J] pD D? 2D 96 86ED @ FA? DE286[ 6G6CJ D:?8=6 A6CD@? 😕 E92E DE25:F> H:== DE2?5 FA] P5 3642FD6 6G6CJ3 @ 5J’D DE2? 5:? 8 F.A[ E96J’== DE2CE DE2?5:?8 FA @? E96:C 492:CD] с? 5: 7 J @ F 4 @ ? Е:? F6 E @ D: E[ E92E’D 2== J@F’C6 8@??2 D66]к^ам

$kAm:? 46 E92E: D 567: ?: E6 = J?E H92E x: ? E6? 5 E @ D66[ x H:== E2<6 #6:==J’D 25G:46 2?5 42CCJ 2 =:EE=6 A6C:D4@A6 @C 2 A2:C @7 3:?@4F=2CD]к^ам

kAm*@F>FDE D:? 8 2 = @? 8k^Am

kAm$:8:8[ 😕 qCF46 4@?46CED[ x 2> E@=5[ 😀 ?@E ;FDE 6?4@FC2865 3FE C64@>>6?565] @tG6CJ? 6 2AA2C6? E = JD:? 8D „wF? 8CJ w62CE[” D@ x 92G6 366? >6>@C:K:?8 E9@D6 =JC:4D]к^ам

kAm “%96′ H@29@9@9D2C6:> A@CE2? д[” x 2> E@=5] $:? 8 E96 >> @ DE = J H96? :E’D:? J @ FC 962CE[ q&% D66 H92E A6@A=6 5@ @? E96 7:CDE 49@CFD 2?5 ;FDE C6A62E E92E @? E96 D64@?5” 😀 E96 25G:46 x 2> 8@:?8 H:E9]к^ам

kAm$E2J9J5C2E65k^am

kAm%9:D:D2? @ \ 3C2:? 6в[ 3FE :E’D ?:46 E@ 36 C6>:?565] „x72: ?E65 5FC: ?8>J7:CDE$AC: ?8DE66?4@?46CE”: D?E2D6?E6? 46x’5 6G6C H2?EE@HC:E6]k^ Am

kAms @ H92E J @ F42? E @ 2G @: 5 32E9C > 3C62

kAm %9:D:D<:? 5 @ 7 4 @? EC25: 4E @ CJ E @ E96 = 2DE 25G: 46[ 3FE H6’G6 2== H2=<65 E9:D =:?6 367@C6] x7 J @ F 5 @ 92 G6 E @ 8 @[ :E’D 8@@5 E@ 92G6 2 “32E9C@@> D@?8]к^ам

kAm „$@E9:D:D4@? EC@G6CD: 2=[” >J 72?\7C:6?5 D2:5[ “x 92E6 E96 D@?8 ‘|66E:?8 p4C@DD E96 #:G6C]’xE’D 2 E6CC: 3 = 6 D@? 8 D@E92E’D>J 32E9C>D@? 8]%92EC H96? 6G6C! 2EE :D:? 8D]„k^Am

kAm | J7C:6? 5 C6>2:? DF?? 2>65 7 @C2C62D@?]k^Am

kAm $66 6 72? Dk^Am

kAmpAAC @ AC: 2E6 4 @ ? G6CD2E: @? E@A:4D E@92G6 H:E9 DEC2? 86CD:? 4 = F56i (92E H2D J @ FC 7: CDE D9 @ Hn w @ H>2? JE: > 6D 92G6 J @ F D66? 9: > n (9 @: DJ @ FC 72G @ C: E6 > 6 36C 36D: 56D qCF46n (92E H2D J @ FC 36DE D9 @ Hnk^Am

READ  Сватбата на Катрина Кайф и Вики Каушал: преглед на фактите

kAm |:? 5 J @ FC A: E > 2 ?? 6CDk^Am

kAmqC:? 8 2 d: 8? @? = J:7 J@F’C6:? E96 A: E]“~ E96CH: D6 J @ FH: == 36 2 ?? @ J: ? 8[” @?6 72? E@=5 >6] p = D @[ :7 J@F’C6 😕 E96 A:E[ 5@ ?@E 62E @C 5C:?< — J@F 42?’E 8@ E@ E96 32E9C@@> @C J@F’== =@D6 J@FC DA@E]к^ам

kAmW %9: D: D > J 72G @ C: E6X #6 > 6 > 36C[ E96 AC@>:D6 @7 9:D >FD:4 😀 3:886C E92? E96 4C@H5D C67=64Ek^Am

kAmr92<C2G2CE: 😀 @7E6? @?6 @7 E96 76H H@>6? @7 4@=@C 😕 E96 4C@H5D @7 2 $AC:?8DE66? D9@H] (96? x D66>J6IA6C:6?46:?D@>6@79:DD@?8D[ x 5@?’E <?@H :7 E96 @E96C 72?D C64@8?:K6 E92E EJA6 @7 4@??64E:@?[” D96 D2:5] qFE[ E96C6 😀 2=H2JD “2? :?E6?D6 6IA6C:6?46 @7 4@>>F?:EJ 76CG@C 2?5 C6DA64E 7@C E96 q@DD]к^ам

kAm“x’G6?“ 6G6C C62 == J366? 23 = 6E @ DEC: <6 FA 2 85 4 @؟ G6CD2E: @؟ H: E9 2 C2؟ 5 @> A6CD @? E96C6[” D96 D2JD] * 6E[ x DE:== ,2=H2JD. =62G6 766=:?8 7F== @7 86?6C@D:EJ]к^ам

kAm © a_ab%96! 9: = 256 = A9: 2 x? BF: C6C]’: D: E k2 9C67lQ9EEADi ^^ HHH]:? BF: C6C]4 @ > ^ Qm:? BF: C6C]4 @ > k^2m]s: DEC: 3FE65 3J k2 9C67lQ9EEADi ^^ HHH]EC: 3F? 64 @? E6? E286? 4J]4@> Qm%C: 3F? 6 r @? E6? E p86? 4J[ {{r]k^2m k^am