PRKernel

Доставчик на новини в реално време в България, който информира своите читатели за последните български новини, събития, информация, пътувания, България.

Разузнаване: Последици от Закона за конкуренцията върху сделките за сливания и придобивания в България

Всички въпроси

Конкурентно право

Като страна-членка на ЕС, българското конкурентно право се придържа тясно към правилата на ЕС. По-специално, по отношение на сливания и придобивания, Българската комисия за конкурентна безопасност (КЗК) е възприела подход, напълно съобразен с правото на ЕС. Някои транзакции отговарят на ограниченията за присъединяване към ЕС и по този начин попадат в компетентността на Европейската комисия въз основа на разрешения за сливане.

В момента ограниченията за подаване на документи за българска принадлежност са както следва:

  1. Комбинираният брутен годишен доход на всички фирми, участващи в обогатяване в България, когато българският лев (приблизително 13 милиона евро) се е увеличил през предходната финансова година; И
  2. Едно: (1) годишните приходи на поне две от фирмите, участващи в концентрацията в България, когато българският лев (приблизително 1,5 млн. евро) се е увеличил през предходната финансова година; Или (2) годишните приходи на фирмите в България през предходната финансова година, подлежащи на придобиване, надвишаващи българския лев (приблизително 1,5 милиона евро).

До 2020 г. КЗК прие нови насоки за подаване на заявления за сливания. Съгласно използваните по-рано указания за подаване на връзки, КЗК не прави разлика между конкурентни ванилни и сложни транзакции, които могат да предизвикат безпокойство. Това консолидирано правило постави безполезна тежест върху инвеститорите при парични транзакции.

С новите насоки КЗК решава този проблем до известна степен, като разработва два вида процедури: опростено подаване на връзки за транзакции, които е малко вероятно да предизвикат опасения за конкуренцията, и по-изчерпателно подаване на връзки за транзакции, които биха могли значително да повлияят на конкуренцията на свързани пазари. Новите насоки също така предоставят възможност за предлагане на решения директно след подаването, както и искане за предварителна среща с експерти на КЗК за обсъждане на бъдещи практически въпроси, свързани с подаването.

READ  Документът Theo документира забележителното българско кулинарно наследство

През 2020/2021 г. практиката на КЗК е стабилна и предвидима. Обявените транзакции обикновено се изтриват без проблеми.