PRKernel

Доставчик на новини в реално време в България, който информира своите читатели за последните български новини, събития, информация, пътувания, България.

Президентът на Нигерия Бухари предлага рекорден бюджет от $47,3 милиарда за 2023 г. |  татко

Президентът на Нигерия Бухари предлага рекорден бюджет от $47,3 милиарда за 2023 г. | татко

АБУДЖА, Нигерия (АП) – Нигерийският президент Мухамаду Бухари стартира амбициозен план за растеж на икономиката на западноафриканската нация и прекратяване на проблемите със сигурността с рекордни държавни разходи през следващата фискална година.

Бухари каза пред законодателите при представянето на бюджета в столицата Абуджа в петък, че предложените разходи от 20,5 трилиона найри (47,3 милиарда долара) „отразяват сериозните предизвикателства“, пред които е изправена Нигерия, и съдържат „фундаментални реформи, необходими за справяне с тях“.

Тази страница изисква JavaScript.

JavaScript е необходим, за да можете да четете премиум съдържание. Направете го в настройките на браузъра, моля.

kAm%96 3F586E 6IA64E65 E@36 2AAC@G65 2? 5 E2 <6 67764E:؟ y2؟ F2CJ a_ab: D `hT 9: 896C E92؟ E9: D J62C'D 8 @ G6C؟> 6? E 6IA6? 5: EFC6 2? 5: D 2 = D @}: 86C: 2VD 9: 896DE 6G6C[ AC:@C:E:K:?8 7:D42= DFDE2:?23:=:EJ[ 64@?@>:4 8C@HE9 2?5 D64FC:EJ]к^ам

kAmpD}: 86C: 2 DE: == 32EE = 6D G: @ = 6? E 6IEC6>: D>:? : ЕД? @CE962DE 2? 5 2C > 65 2EE24[ C6DF=E:?8 😕 E96 =@DD @7 E9@FD2?5D @7 =:G6D 😕 E96 =2DE J62C[ qF92C: 2==@42E65 E96 >@DE 7F?5D E@ 5676?D6 2?5 :?E6C?2= D64FC:EJ]к^ам

kAmpE = 62DE d]b EC: ==: @? ? 2: C2 WS`a]a 3: ==: @? х[ @C aeT @7 E96 AC@A@D65 3F586E[ 😀 E@ 8@ :?E@ 42A:E2= 6IA6?5:EFC6 😕 2? 2>3:E:@FD A=2? E92E E96 ?2E:@?VD 8@G6C?>6?E 😀 32?<:?8 @? E@ 3F:=5 <6J :?7C2DECF4EFC6 2?5 4C62E6 ;@3D 😕 p7C:42VD 3:886DE 64@?@>J H96C6 >2?J J62CD @7 325 8@G6C?2?46 2?5 4@CCFAE:@? 92G6 DE:7=65 56G6=@A>6?E]к^ам

kAm “%96 a_ab 3F586E H2D AC6A2C65 2>: 5DE 2 G6CJ 492 == 6? 8:? 8 H @ C = 5 64 @? @> J E92E: D H62 <6؟ 65 3J E96 = :؟ 86C ​​:؟ 8 67764ED @ 7 E96 r ~ 'xs \ `h A2؟ 56>: 4[ 9:89 :?7=2E:@?[ 9:89 4CF56 @:= AC:46D C6DF=E:?8 😕 E96 9F86 4@DE @7 W2 82D@=:?6 DF3D:5JX 2?5 ?682E:G6 DA:==@G6C 67764ED @7 E96 #FDD:2\&<C2:?6 H2C[” D2:5 qF92C: H9@ 😀 E@ =62G6 @77:46 2D AC6D:56?E ?6IE J62C 27E6C 86?6C2= 6=64E:@?D 😕 u63CF2CJ]к^ам

READ  Българската банка за развитие и ЕИБ осигуряват заем от 175 милиона евро за подобряване на достъпа до финансиране и зеления преход

kAm(: E9 AC @; 64E65 64 @? @>: 4 8C @ HE9 @ 7 b]fT 2?5`e]gf EC: ==: @??2: C2 WSbg]h 3: ==: @ ?X:?6IA64E65 7656C2=8@G6C?>6?E C6G6?F6:?a_ab[ qF92C: D2:5 }:86C:2 😀 2:>:?8 E@ 249:6G6 “9:896C[ >@C6 :?4=FD:G6[ 5:G6CD:7:65 2?5 DFDE2:?23=6 8C@HE9” H:E9 E96 AC@A@D65 3F586E]к^ам

kAmtIE6C? 2 = 3 @ cc @ H:? 8D E @ E96 EF? 6 @ 7 g]g EC: ==: @? ? 2: C2 WSa_]b 3: ==: @? xh @f = 5 7f? 5 E96 3F586E 567: 4: E[ qF92C: D2:5[ 2>:5 4@?46C?D @G6C E96 4@F?ECJ’D 9:89 AF3=:4 563E @7 c` EC:==:@? ?2:C2 WShe]f 3: ==: @? X 2D @ 7 | 2C49]%964 @F? ECJ 92D 2 = D @>: DD65FE @? C:D:? 8 @: = AC: 46D H: E9 =:>: E65 4CF56 AC @ 5F4E: @? 3 = 2> 65 @? @: = E967E]k^am

kAm “x 2DDFC6 J @ F[ :?D64FC:EJ[ 6DA64:2==J 32?5:ECJ 2?5 <:5?2AA:?8[ H:== 36 D:8?:7:42?E=J 4FCE2:=65 367@C6 E96 6?5 @7 E9:D 25>:?:DEC2E:@?] (6 H: == C65 @ F3 = 6FC 677 @ CED E @ 6? DFC6 H6 = 62G6 2 = 6824J @ 7 2 A62467F =[ AC@DA6C@FD 2?5 D64FC65 ?2E:@?[” 96 D2:5[ 255:?8 E92E E96 “D:8?:7:42?E 492==6?86D” }:86C:2 7246D “H@F=5 92G6 366? >F49 H@CD6” :7 ?@E 7@C E96 8@G6C?>6?EVD :?E6CG6?E:@?D]к^ам

Авторско право 2022 г. Асошиейтед прес. Всички права запазени. Този материал не може да бъде публикуван, излъчван, пренаписван или разпространяван без разрешение.