PRKernel

Доставчик на новини в реално време в България, който информира своите читатели за последните български новини, събития, информация, пътувания, България.

Параходство Българско речно плаване АД : Протокол от общо събрание на акционерите

Протокол от общо събрание на акционерите

07.11.2022 17:13:26 (местно време)

Компания: Параходство Българско речно плаване АТ-Рус (ПРБ)
Извънредното Общо събрание на акционерите на Български речни круизи АД от 07 ноември 2022 г. прие следните решения:
– Утвърждаване на Обосновка № 1 по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК на управителния съвет на дружеството относно обхвата и условията на договор по чл. 114, ал. 1, т. 4 от ЗППЦК, ново дъщерно дружество Имоти БРП ЕООД, чрез апортна вноска в капитала на собствеността върху недвижимия имот, посочен в Приложение 1 на Обосновката.
– Одобрение и признаване на основание чл. 114 (1), т. 4 от ЗППЦК, членовете на управителния съвет на дружеството да предприемат необходимите действия за създаване на дъщерно дружество Имоти БРП ЕООД със седалище и адрес на управление пл. „Отец Паисий“ № 2, пл. „Отец Паисий“ № 2. С капитал 12 185 220 лв., записан изцяло от “Параходство Българско речно море” – АД, срещу апорт на недвижими имоти, посочени в Приложение № 1 към Обосновка № 1 на Управителния съвет по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК.
– Утвърждаване на Обосновка № 2 по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК на управителния съвет на дружеството относно обхвата и условията на договор по чл. 114, ал. 1, т. 4 от ЗППЦК, ново дъщерно дружество Имоти Бимас ЕООД, чрез апортна вноска в капитала на собствеността върху недвижимия имот, посочен в Приложение 1 от Обосновката.
– Одобрение и признаване на основание чл. 114, ал. 1, т. 4 от ЗППЦК, членовете на управителния съвет на дружеството да предприемат необходимите действия за създаване на дъщерно дружество „Имоти Бимас” ЕООД със седалище и адрес на управление пл. „Отец Паисий” No 2, пл. „Отец Паисий” No 2, с капитал 9 001 000 лв. изцяло записан от “Параходство Българско речно корабоплаване” – АД, за внасяне, срещу апортна вноска на недвижими имоти, посочени в Приложение № 1 към Обосновка № 2 на УС по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК.
Ще бъде достъпен запис на процедурите, взети на EGM на компанията Уебсайт на борсата.
Пълната новина е публикувана на уебсайта на Nithi X3Новини.

READ  Италия на Манчини победи България с 2: 0 - Новият индийски експрес

Отказ

Български речни круизи АД Публикува това съдържание 07 ноември 2022 г и носи цялата отговорност за информацията, съдържаща се в него. Разпространява се от ОбщНекоригиран и непроменен, на 07 ноември 2022 г. 15:33:03 UTC.