PRKernel

Доставчик на новини в реално време в България, който информира своите читатели за последните български новини, събития, информация, пътувания, България.

Одити – Досега скрити – Разкриват милиони надценки в Medicare Advantage | татко

Наскоро публикувани федерални одити разкриват широко разпространени надценки и други грешки в плащанията за здравни планове Medicare Advantage за възрастни хора, като някои планове надхвърлят правителството над 1000 долара средно на пациент на година.

Обобщенията на 90-те одита, които изследваха фактури от 2011 до 2013 г. и са последните завършени ревизии, бяха получени изключително от KHN чрез тригодишно съдебно дело за FOIA, което беше Заселен в края на септември.

Тази страница изисква javascript.

JavaScript е необходим, за да можете да четете премиум съдържание. Направете го в настройките на браузъра си, моля.

kAm%[email protected]?>6? E’D 2F5: ED F? 4 @ G6C65 23 @ FE S`a>: ==: @? 😕 ? 6E @ G6CA2J > 6? ED 7 @ C E96 42C6 @ 7`g[_h_ A2E:6?ED D2>A=65[ [email protected] E96 24EF2= [email protected] [email protected] E2IA2J6CD 2C6 =:<6=J >F49 9:896C] | 65: 42C6 p5G2? E286[ 2 72DE\[email protected]:?8 2=E6C?2E:G6 [email protected] @C:8:?2= |65:42C6[ 😀 CF? AC:>2C:=J 3J >2;@C :?DFC2?46 [email protected]>A2?:6D]к^ам

kAm ~ 77:4:2 = D 2E E96 r6? E6CD 7 @ C | 65: 42C6 U2>Aj| 65:42:5$6CG:46D 92G6 D2:5 E96J:? E6? [email protected]@=2E6E96A2J>6? E 6CC @ C C2E6D 7C @ > E9 @ D6 D2 > A = 6D 24C @ DD E96 E @ E2 = > 6 > 36CD9: A @ 7 6249 A = 2 ? – 2? 5 C64 @ FA 2? 6DE:> 2E65 Sed_>: ==: @? 2D 2 C6DF = E]k ^ am

kAmqFE 27E6C? 62C = J2 564256[ E92E 92D J6E [email protected] 92AA6?] r | $ H2D D6E [email protected]? G6: = 2 7:? 2 = 6IEC2A @ = 2E: @? CF = 6}G]“3FE k2 9C67lQ9EEADi ^^ HHH][email protected]:[email protected]][email protected]^[email protected]?E6?E^A<8^u#\a_aa\``\_`^A57^ a_aa\abdeb]A57QmAFE E92E 564:D:@[email protected]^2m F?E:=u63CF2CJ]k^Am

Колко% 65 s=: EE = 6[ 2 [email protected]>6C 56AFEJ 5:[email protected] @7 r|$’ r6?E6C [email protected] [email protected]> x?E68C:EJ[ H9:49 @G6CD66D |65:42C6’D [email protected] [email protected] 7:89E 7C2F5 2?5 3:==:?8 23FD6[ D2:5 E96 286?4J 92D 72:=65 [email protected] [email protected]=5 |65:42C6 p5G2?E286 A=2?D [email protected]?E23=6] x E9:?[” D2:5 [email protected]@=:EE=6[ [email protected] E96 962=E9 42C6 [email protected] [email protected] E96 DE2E6 @7 [email protected]??64E:4FE]к^ам

kAms=: EE = 6 D2: 5 r | $ 2AA62CD E @ 36 „42CCJ: ? 8 H2E6C“ 7 @ C E96: ? DFC2? 46:? 5FDECJ[ H9:49 😀 “>2<:?8 >@?6J 92?5 @G6C 7:DE” @77 |65:42C6 p5G2?E286] E96FED: 56[ :E D66>D AC6EEJ D>6==J[” 96 D2:5]к^ам

камекс? 2? 6>2: [email protected]? D6 E @ HC: EE6? BF6DE: @? DA @ D65 3J zw}[ s2C2 [email protected]:82?[ 2 r|$ 56AFEJ 25>:?:[email protected][ D2:5 E96 286?4J 92D?’E [email protected]=5 962=E9 A=2?D [email protected] >F49 E96J @H6 3642FD6 E96 42=4F=2E:@?D “92G6 [email protected] 366? 7:?2=:K65]к^ам

kAmr @ CC: 82? 564 серия 65 E @ D2J H96? E96 286? 4J H @ F = 5 7: ?: D9: ED H @ C <]"(6 92G6 2 7: 5F4: 2CJ 2؟ 5 DE2EFE @ CJ 5FEJ E @ 255C6DD:> AC @ A6C A2J > 6? ЕД:? 2 == @ 7 @ FC AC @ 8C2 > D.[” D96 D2:5]к^ам

kAm%96h_2F5:[email protected]? [email protected]? 6D r | [email protected]>[email protected] E96 A2DE 564256[ 2 E:>6 H96? |65:42C6 p5G2?E286 92D [email protected]? 6[email protected]:G6=J] R? C @ ==> 6? д:? E96 A = 2? D k2 9C67lQ9EEADi ^^ HHH]<77]@ C8 ^> 65:42C6^:DDF6\3C:67^2\[email protected]? \ 724ED \ 23 @ FE \> 65: 42C6 \ 25G2? E286\:? \a_a_^Qm>@C6E92? 5 @ f3 = 65 k^2 m 5FC: ? 8 E92E A6C: @5[ A2DD:?8 ag >:==:@? 😕 a_aa[ 2E 2 [email protected] [email protected] E96 [email protected]?>6?E @7 Scaf 3:==:@?]к^ам

READ  Ден 2 Париж Пърси ATP прогнози, включително Рон срещу Вавринка

KAm $6G6? EJ \ @? 6 @ 7 E96h_ 2F5: ED F? 4 @ G6C65? 6E @ G6CA2J > 6? Изд[ H9:49 [email protected] S`[___ A6C A2E:6?E @? 2G6C286 😕 ab 2F5:ED[ [email protected]:?8 [email protected] E96 [email protected]?>6?E’D [email protected]] wF > 2? 2[ @?6 @7 E96 =2C86DE |65:42C6 p5G2?E286 [email protected][email protected][ 925 @G6CA2J>6?ED 6I4665:?8 E92E S`[___ 2G6C286 😕 `_ @7 „ 2F5:ED[ [email protected]:?8 [email protected] E96 [email protected]]к^ам

kAmr | $A2:5E96C6>2:?:? 8 A = 2? DE=:EE=6 @? 2G6C286[ 2?JH96C6 [email protected]> Sg [email protected] Sffb A6C A2E:6?E]к^ам

kAmpF5: [email protected][email protected]>6? ED H96? 2 A2E:6? E’D C64 @ C5D 72: = E @ 5 @ 4F > 6? E92E E96 @ A6CD? 925 E96 > 65:42 = 4 @? 5: E: @? E96 8 @ G6C?> 6? E A2: 5 E96962 = E9 A = 2? E @ EC62E[ @C :7 >65:42= C6G:6H6CD ;F586 E96 :==?6DD 😀 =6DD D6G6C6 E92? 4=2:>65]к^ам

kAm%92E92AA6? 65 @? 2G6C286 [email protected]; FDE @ G6C a_T @ 7 > 65: 42 = 4 @ ? 5: E: @? D 6I2>:? 65 @ G6C E96 E9C66 \ J62C A6C: @ 5j C2E6D @ 7 F? 4 @? 7: C>65 5: D62D6D H6C6 9: 896C:? D @ > 6 A = 2? D]k^Am

kAmpD | 65: 42C6 p5G2? E286’D A @ AF = 2C: EJ 2 > @ ? 8 D6?: @ CD 92D 8C @ H?[ r|$ 92D [email protected] [email protected] <66A :ED 2F5:E [email protected][ 2?5 E96 >@F?E:?8 [email protected] [email protected] E96 [email protected]?>6?E[ =2C86=J F?56C HC2AD]к^ам

kAm%92E 2AAC @ 249 92D 7CFDEC2E65 3 @ E9 E96:? 5FDECJ[ H9:49 92D 3=2DE65 E96 2F5:E [email protected] 2D “72E2==J 7=2H65” 2?5 k2 9C67lQ9EEADi^^29:[email protected]\[email protected]:@?]Db]2>2K @? 2HD]4 @ > ^ 5 @ 4F > 6? ED^pwx! 0 # ps’04 @ >> 6? ED0ux}p{0g0af][email protected]@[email protected]@:Ek^2m[ 2?5 |65:42C6 [email protected][ [email protected] [email protected] [email protected]>6 :?DFC6CD 2C6 86EE:?8 2H2J H:E9 C:AA:?8 @77 E96 [email protected]?>6?E]к^ам

kAm “pE E96 6? 5 @ 7 E96 52J[ :E’D E2IA2J6C [email protected]==2CD E92E H6C6 DA6?E[” D2:5 s2G:5 {:AD49FEK[ 2 D6?:@C [email protected]=:4J [email protected]?6J H:E9 E96 r6?E6C [email protected] |65:42C6 [email protected]] “% 96 AF3 =: 4 56D6CG6D> @ C6: ? 7 @ C> 2E: @ ? 23 @ FE E92E]” k^am

CAMBI = 62DE E9C66 A2CE: 6D[ :?4=F5:?8 zw}[ 92G6 DF65 r|$ F?56C E96 [email protected]> @7 [email protected]>2E:@? p4E [email protected] D92<6 [email protected]@D6 56E2:=D [email protected] E96 @G6CA2J>6?E 2F5:ED[ H9:49 r|$ 42==D #:D< p5;FDE>6?E s2E2 ‘2=:52E:@?[ @C #ps’]к^ам

камекс? @6 42D6[ r|$ 492C865 2 =2H 7:C> 2? 25G2?46 D62C49 766 @7 S`a_[___ 2?5 E96? [email protected]:565 ?6IE [email protected] [email protected]:?8 😕 C6EFC?[ [email protected]:?8 [email protected] [email protected] 7:=:?8D] %96=2H7:C>7:=65 DF:E=2DE J62C[ 2?5 E96 42D6 😀 A6?5:?8 😕 7656C2= [email protected] 😕 (2D9:[email protected]?[ s]r]k^am

kAmzw} k2 9C67lQ9EEADi ^^ <9?]@C8^? 6hd^ <9؟ \ 7: = 6D \ = 2HDF: E \ E @ \ 7 @ C46 \ 765D \ E @ \ 5: D4 = @ D6 \> 65: 42C6 \ 25G2? E286\2F5:ED^QmDF65r| $k^2m:? $6AE6>36C a_`h 27E6C E96286? 4J 72: = 65 E @ C6DA @ ? 5 E @ 2 u ~ xp C6BF6DE 7 @ C E96 2F5: ED]&? 56C E96 D6EE = 6>6? д[ r|$ 28C665 [email protected] 92?5 @G6C E96 2F5:E DF>>2C:6D 2?5 @E96C [email protected]>6?ED 2?5 A2J Seb[___ 😕 =682= 766D [email protected] s2G:D (C:89E %C6>2:?6[ E96 =2H 7:C> E92E C6AC6D6?E65 zw}] r | $5:5?E25>:[email protected]@? 87F == JH: E99 @ = 5:? 8 E96 C64 @ C5D]k^Am

kAmw: 89 4 @ 56CDk^am

kAm |DE @ 7 E96 2F5: E65 A = 2? D 76 ==:? [email protected]| $42 == D2″ 9:[email protected]:?8:?E6?D:[email protected]]”%92E>62?D E96J H6C62>@?8E96>DE 288C6DD: G6:?D66 <:؟ 8 6IEC2 A2J> 6? ED 7 @ C A2E: 6? ED E96J 4 = 2: > 65 H6C6 D: 4 <6C E92؟ 2G6C286]٪ 96 8 @ G6C؟> 6? E A2JD E96 962 = E9 A = 2? D FD:? 8 2 7 @ C > F = 2 42 == 65 2 „C: D

READ  Роджър Федерер се завръща на Уимбълдън, след като пропусна турнира за първи път от 23 години

kAmqFE @ 7E6? > 65:42 = C64 @ C5D DFAA =: 65 3J E96 962 = E9 A = 2? D 72: = 65 E @ DFAA @ CE E9 @ D6 4 = 2: > D]&? DFAA @ CE65 4 @? 5: E: @? D C2? 865 [email protected]>5: [email protected]@? 86DE: G6 962CE 72: = FC6]k^Am

kAm ~ G6C2 ==[ 2G6C286 @G6CA2J>6?ED [email protected] 962=E9 A=2?D C2?865 [email protected]> 2 [email protected] @7 S`_ [email protected] 2 9:89 @7 Sd[ggg A6C A2E:6?E [email protected]==64E65 3J %@[email protected]?6 w62=E9 w|~[ 2 }6H *@C< 962=E9 A=2? [email protected] [email protected]?EC24E H2D E6C>:?2E65 “3J >FEF2= [email protected]?D6?E” 😕 a_`d[ [email protected]:?8 [email protected] r|$ [email protected]]к^ам

kAm |DE @ 7 E96 2F5: E65962 = E9 A = 2? D925`_[___ >6>36CD @C >@C6[ H9:49 D92CA=J [email protected]@DED E96 @G6CA2J>6?E 2>@F?E H96? E96 C2E6D 2C6 [email protected]=2E65]к^ам

камекс? 2 ==[ E96 A=2?D C646:G65 Saa]d>: ==: @? 😕 @G6CA2J>6? Изд[ [email protected] E96D6 H6C6 @77D6E 3J F?56CA2J>6?ED @7 S`_]d>:==:@?]k^am

kAmpF5: [email protected] D4CFE: ?:K6 b_ [email protected]? EC24ED2 J62C[ 2 D>2== D2>A=6 @7 [email protected] `[___ |65:42C6 p5G2?E286 [email protected]?EC24ED ?2E:@?H:56]к^ам

kAm &?: E65w62 = E942C6 2? 5wF > 2? 2[ E96 [email protected] 3:886DE |65:42C6 p5G2?E286 :?DFC6CD[ [email protected]?E65 [email protected] ae @7 E96 h_ [email protected]?EC24E 2F5:ED @G6C E96 E9C66 J62CD]к^ам

kAmt: 89E 2F5: ED @ 7 &?: E65w62=E942C6 A=2? [email protected]? 5 @ G6CA2J > 6? Изд[ H9:=6 D6G6? @E96CD [email protected]?5 E96 [email protected]?>6?E 925 F?56CA2:5]к^ам

kAm &?: E65w62 = E942C6 DA @ <6DA6CD @؟ w62E96C $ @ F = 6 D2: 5 E96 4 @> A2? J H6 = 4 @ > 6D “E96 AC @ 8C2 > @ G6CD: 89E E92E #ps’ 2F5: ED AC @ G: 56]” qFE D96 D2: 5 E96 2F5: E AC @ 46DD? 665D [email protected]@> A2C6| 65: 42C6 p5G2? E286 [email protected]:8:? 2 = | 65:[email protected]@G:562″[email protected]>A=6E6 A:4EFC6”@[email protected]>6?ED]”%[email protected]>[email protected]>>6?52E:@ [email protected]|$ DF886DE: ?8 E92E E96J 4 @ ?5F4E#ps’ 2F5: ED @ ?6G6CJ a=2 ?[ 6G6CJ J62C[” [email protected]=6 D2:5]к^ам

kAmwF > 2? 2’D“ 2F5:ED H:[email protected]>6?ED:?4=F565 A=2?D:[email protected]:522?5! [email protected]#:[email protected]|$925 2F5 :E65 EH :46:?E9C66 J62CD]k^am

kAm%[email protected]:52wF>2? 2 A = 2? 2 = D @ H2D E96 E2C86E @ 7 2 ? F? C6 = 2E65 2F5: E:? pAC: = a_a` 3J E96 w62 = E9 2? 5wF > 2? $6CG: 46D:? DA64E @ C86? 6C2=]%92E2F5:E[ H9:49 [email protected] 3:==:?8D 😕 a_`d[ [email protected]?4=F565 wF>2?2 :>[email protected]=J k2 9C67lQ9EEADi^^<9?]@C8^? 6HD^2CE: 4 = 6^9F>2? 2 \ 962 = E9 \ A = 2? \@G6C492C865\>65:42C6\3J\? 62C = J \ a __ \>: ==: @ ? \ 7656C2 = \ 2F5: E \ 7:? 5D^[email protected] == 64E65? 62C=J Sa__>:==: @? k^2m E92E J62C 3J @G6CDE2E: ? 8 9 @ HD: 4 6 A2E:6? ED H6C6]~ 77:4:2 = [email protected]@FA2? J @ 7 E92E> @? 6J[ 6:E96C]к^ам

камекс? 2? 6>2: =[ wF>2?2 [email protected]<[email protected]? y29?2 {:?5D2J\[email protected]?6D 42==65 E96 r|$ 2F5:E 7:?5:?8D “AC6=:>:?2CJ” 2?5 [email protected] E96J H6C6 32D65 @? 2 D2>A=:?8 @7 J62CD\@=5 4=2:>D]к^ам

kAm“(9:[email protected]?E:?F6 [email protected]?E:[email protected]?46C?DH:[email protected]|$2F5:[email protected]?5F4E65[ wF>2?2 C6>2:?D [email protected]>>:EE65 [email protected] [email protected]<:?8 [email protected]=J H:E9 [email protected] [email protected] :>[email protected] E96 |65:42C6 p5G2?E286 [email protected]> 😕 H2JD E92E :?4C62D6 D6?:@CD’ 2446DD [email protected] 9:89\BF2=:EJ[ [email protected] [email protected] 42C6[” D96 [email protected]]к^ам

READ  Плувците от Тенеси печелят осем медала на световни първенства

kAmq: == 😕 8 D9 @ H5 @ H? к^ам

kAm#6DF = ED @ 7 E96 h_2F5: ED[ [email protected] J62CD @=5[ >:[email protected] >@C6 C646?E 7:?5:?8D @7 2 D=6H @7 @E96C k2 9C67lQ9EEADi^^HHH][email protected]][email protected]^[email protected]^[email protected]\`e\[email protected]?>6? E C6A @ CEDk^2m2? 5 H9: DE = 63 = @ H6C = 2HDF: ED 2 == 68: ? 8 E92E | 65: 42C6 p5G2? E286 A = 2? DC @ FE:? 6 = J92G6:? 7 = 2E65 A2E:6? ЕК: D 6? E 3J 3: ==: @? D @ 7 5 @ == 2cd]k ^ am

kAmqC:2? | FCA9J[ 2? 6IA6CE 😕 >65:42= [email protected] [email protected]>6?E2E:@?[ D2:5 [email protected]==64E:G6=J E96 C6G:6HD [email protected] E92E E96 [email protected]=6> 😀 “[email protected]=FE6=J 6?56>:4” 😕 E96 :?5FDECJ]к^ам

kAmpF5: [email protected] 2C6 7:? 5:? 8 E96 D2>6:? 7 = 2E65 492C86D „@ G6C 2? 5 @ G6C 282:?[” 96 D2:5[ 255:?8i “x [email protected]?’E E9:?< E96C6 😀 [email protected] @G6CD:89E]к^ам

kAm (96?: [email protected]>6D [email protected]: ?8>@?6J324 <7C @> E96962 = E9 A = 2? д[ [email protected]=2E:@? 😀 E96 3:8 DE:4<:?8 [email protected]:?E]к^ам

kAmp = E9 @ F89 6IEC2A @ = 2E: @? : DC @ FE:? 6 = J FD65 2D 2 E =:? >DE | 65: 42C6 2F5: изд[ r|$ @77:4:2=D 92G6 ?6G6C 2AA=:65 :E [email protected] |65:42C6 p5G2?E286 2F5:ED 3642FD6 @7 7:6C46 @[email protected]:E:@? [email protected]> E96 :?DFC2?46 :?5FDECJ]к^ам

kAm“(9:=6E9:D52E2:D>@C6 E92? 2 [email protected]=5[ >@C6 C646?E C6D62C49 56>@?DEC2E6D |65:42C6 p5G2?E286’D [email protected]:=:EJ 2?5 [email protected]?D:3=6 DE6H2C5D9:A @7 |65:42C6 [email protected]==2CD[” D2:5 |2CJ q6E9 [email protected]?29F6[ AC6D:56?E @7 E96 q6EE6C |65:42C6 p==:2?46[ 2 [email protected] E92E [email protected] [email protected] |65:42C6 p5G2?E286] $96 D2:5 E96:? 5FDECJ “56 =: G6CD 36EE6C 42C6 2? 5 36EE6C @ FE4 @ > 6D” 7 @ C A2E: 6? ED]k^Am

kAmqFE 4C:E:4D 2C8F6 E92E r | $2F5: ED @? = J2E:? J A6C46? E286 @ 7 | 65: 42C6 p5G2? E286 4 @? EC24ED? 2E: @? H: 56 2? 5 D9 @ F = 5 5 @> @ C6 E @ AC @ E64E E2I 5 @ == 2CD]K ^ Am

kAms =: EE = 6[ E96 [email protected]>6C r|$ @77:4:2=[ D2:5 E96 286?4J ?665D [email protected] “DE2CE <66A:?8 FA H:E9 E96 E:>6D 2?5 [email protected]:?8 E96D6 2F5:ED @? 2? 2??F2= 32D:D 2?5 [email protected]=2E:?8 E96 C6DF=ED]к^ам

AAA: E.E[ 2 %6I2D 962=E9 42C6 [email protected]?6J[ BF6DE:@?65 E96 72:C?6DD @7 56>2?5:?8 9F86 C67F?5D [email protected]> :?DFC6CD [email protected] >2?J J62CD =2E6C] %96 962 = E9 A = 2?D 2C6 8 @ :?8 E @ 7: 89E EE9 2?5?2: = 2?5?E > 2 < 6 E9: D 62DJ 7 @ C p | $[” D96 D2:5]к^ам

Am ——— k ^ am

kAmW k2 9C67lQ9EEADi ^^ <9؟]@ C8 ^ 23 @ FE \ FDQmzw} k ^ 2m Wz2: D6C w62 = E9} 6HDX: D 2؟ 2E: @؟ 2 =؟ 6HDC> E92E AC @ 5F46D:? \ 56AE9;FC? 2 =: D > 23 @ FE962 = E9: DDF6D]% @ 86E96C H: E9! @ =: 4J p? 2 = JD: D 2? 5! @ ==:? 8[ zw} 😀 @?6 @7 E96 E9C66 >2;@C @A6C2E:?8 [email protected]>D 2E k2 9C67lQ9EEADi^^HHH]<77]@ C8 ^ 23 @ FE \ FD ^ Qmzuuk ^ 2m Wz2: D6C u2>: = J u @ F? 52E: @? X]zuu: D2? 6? 5 @ H65? @? AC @ 7: E @ C82?: K2E: @? [email protected]:5:? 8:? 7 @ C > 2E: @? @? 962 = E9: DDF6D E @ E96? 2E: @?]Xk^Am

k9C^m

kAm©a_aa z2: D6C w62 = E9} 6HD]’: D: E k2 9C67lQ9EEADi ^^ HHH]<9?]@C8Qm <9?]@C8]k^2m s: DEC: 3FE65 3J%C: 3F? 6 сутринта @? E6? E p86? 4J[ {{r]к^ам