PRKernel

Доставчик на новини в реално време в България, който информира своите читатели за последните български новини, събития, информация, пътувания, България.

Назначаване на еврокомисар, който да ръководи следващото българско правителство |  татко

Назначаване на еврокомисар, който да ръководи следващото българско правителство | татко

СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ (АП) — Еврокомисар от България беше номиниран в сряда за поста министър-председател, докато балканската страна се бори да сложи край на двугодишен период на политическа нестабилност и икономически затруднения.

В сряда Мария Габриел получи намеци от дясноцентристката партия ГЕРБ – победителката на парламентарните избори миналия месец – да поиска мандат от президента на страната, за да номинира правителство, което се нуждае от одобрението на мнозинството в парламента.

Тази страница изисква javascript.

JavaScript е необходим, за да можете да четете премиум съдържание. Направете го в настройките на браузъра си, моля.

kAm! C6D: 56? E#F > 6? #256G 92D 2?? @F? 465 E92E96H@F=58: G6E96>2? 52E6 @? | @? 52J]k^am

kAmv23C: = 6[ cb[ 2 >6>36C @7 E96 tFC@A62? !2C=:2>6?E D:?46 a__h[ 😀 t& 4@>>:DD:@?6C 7@C :??@G2E:@?[ C6D62C49[ 4F=EFC6[ 65F42E:@? 2?5 J@FE9] $96: D2 = D @ E96 7: CDE G: 46492: C @ 7 E96 tFC @ A62? ! 6 @ A = 6’D! 2cej]к^ам

Колко% 96т!! VD = 6256 c[ |2?7C65 (636C[ EH66E65 (65?6D52J E92E v23C:6= “92D E96 6IA6C:6?46 2?5 :?E6C?2E:@?2= 2FE9@C:EJ E@ @G6C4@>6 E96 A@=:E:42= DE2=6>2E6 😕 $@7:2[” C682C5:?8 E96 7@C>2E:@? @7 2 8@G6C?>6?E]к^ам

камекс? $@7:2[ vt#q =6256C q@J<@ q@C:DD@G[ 9:>D6=7 2 E9C66\E:>6 AC:>6 >:?:DE6C[ AC2:D65 v23C:6= 😕 A2C=:2>6?E 2D D@>6@?6 “H9@ 42? =625 E96 64@?@>J[ :?5FDECJ[ >@56C?:K2E:@? 😕 E96 5:C64E:@? H6 6IA64E]к^ам

kAmq@C:DD@G[ H9@D6 A2CEJ H@? 😕 E96 62C=J 6=64E:@? 😕 ~4E@36C 3J ;FDE a A6C46?E @G6C E96 AC@\tFC@A62? (6 r@?E:?F6 E96 r92?86\s6>@4C2E:4 qF=82C:2 8C@FA[ D2:5 E92E 96 AC676CD 2 4@2=:E:@? 8@G6C?>6?E H:E9 E96>] qFE E96 C67@C>: DED AC@>AE = JC6; 64E65E92E[ D2J:?8 E92E E96 G6CJ C62D@? 7@C E96:C 6I:DE6?46 H2D E@ 6=:>:?2E6 E96 4@CCFAE:@? E92E E96J D2J H2D 3C@F89E 23@FE 3J vt#q]к^ам

READ  Ричи Фолкнер, свещеник Юда, претърпя „аневризма на аортата“ по време на церемонията

kAm} @H.[ q@C:DD@G H:== 92G6 E@ D66< DFAA@CE 7C@> E96 C6>2:?:?8 A2C=:2>6?E2CJ 8C@FAD[ H9:49 :?4=F56 2? 6E9?:4 %FC<:D9 A2CEJ[ E96 $@4:2=:DE A2CEJ[ 2? 2?E:\6=:E6 A2CEJ 2?5 2 AC@\#FDD:2 ?2E:@?2=:DE 8C@FA]к^ам

kAmx7 vt#q72:=DE@7@C>28@G6C?>6? д[ E96 AC6D:56?E >FDE 8:G6 E96 >2?52E6 E@ E96 D64@?5\=2C86DE A@=:E:42= A2CEJ 😕 A2C=:2>6?E 2?5 E96? E@ E96 E9:C5 =2C86DE :7 E96C6’D ?@ C6DF=E]к^ам

kAmq642FD6 @ 7566A C: 7ED 36EH66? E96 A2CE: 6D:? A2C =: 2>6?[ 2?2=JDED 92G6 D6C:@FD 5@F3ED E92E 2 G:23=6 4@2=:E:@? 42? 36 7@C>65[ 2?5 >2?J 5@?’E 6I4=F56 E96 A@DD:3:=:EJ @7 2?@E96C 6=64E:@? — E96 D:IE9 😕 a½ J62CD]к^ам

Авторско право 2023 Associated Press. Всички права запазени. Този материал не може да бъде публикуван, излъчван, пренаписван или разпространяван без разрешение.