PRKernel

Доставчик на новини в реално време в България, който информира своите читатели за последните български новини, събития, информация, пътувания, България.

Лидерът на филмовата група казва, че стрийминг на филми в същия ден е „умрял“ ап

Не е точно тайна. Операторите на киносалони мразят, когато холивудските студия пускат филми за домашно гледане и в киносалона едновременно. Казват, че убива боксофиса и насърчава пиратството.

Въпреки това, по време на пандемията от COVID-19, студиата – включително Warner Bros. и Universal Pictures и Walt Disney Co – едновременни издания, за да подобрят техния бизнес за стрийминг на живо.

Тази страница изисква JavaScript.

JavaScript е необходим, за да можете да четете първокласно съдържание. Направете го в настройките на браузъра, моля.

камера ~? %F6D52J[ E96 9625 @7 E96 EC256 [email protected] E92E C6AC6D6?ED >@G:6 E962E6CD [email protected][email protected]?465 DF49 DEC2E68:6D 2D Q5625]Qk^am

kAmQx 2 > A = 62D65 E @ 2 ?? @ F? 46 E92E D: >F = E2? 6 @ FD C6 = 62D6: D 5625 2D 2 D6C:FD 3FD:? 6DD>@56 =[ 2?5 A:C24J 😀 H92E <:==65 :E[Q D2:5 [email protected]? u:E9:2?[ AC6D:56?E @7 E96 }2E:@?2= [email protected]:2E:@? @7 %962EC6 ~H?6CD[ 2E r:?6>[email protected]?[ E96 4:?6>2 3FD:?6DDV 2??F2= [email protected]?G6?E:@?]k^am

kAmu: E9: 2? H2D DA62 <:؟ 8 E @ 2 C646AE: G6 2F5: 6؟ 46]pE r:؟ 6> 2r @?[ H9:49 E2<6D A=246 2E r26D2CD !2=246 😕 {2D ‘682D[ E96C6VD [email protected] DFC6C 2AA=2FD6 =:?6 E92? 2 C2==J:?8 4CJ [email protected] E96 E:>6\[email protected][email protected] AC24E:46 @7 C6=62D:?8 >@G:6D 😕 E962E6CD 7:CDE]k^am

kAmq67 @C6 E96 A2? 56>: 4 D9FEE6C65 E962E6CD[ >@G:6D A=2J65 😕 4:?6>2D [email protected] 2? 2G6C286 @7 h_ 52JD [email protected] [email protected]>:?8 2G2:=23=6 😕 E96 [email protected]>6] %9: D: DH: 56 = J D66? 2D 6DD6? E: 2 = E @ E962E6CDV 3FD:? 6DD>@56=]k^am

kAmqFE DEF5:D 252AE65 [email protected] = E9 4C:D:D 3J 6IA6C:>6? Е:? 8 H: E9 5: 776C6? E DEC2E68: 6D](2c? 6c qC @ D][ E96? @H?65 3J p%U2>Aj%[ D6?E :ED 6?E:C6 a_a` 7:=> D=2E6 [email protected] D:DE6C DEC62>:?8 D6CG:46 wq~ |2I 2?5 [email protected] E962E6CD D:>[email protected]=J] с: D? 6J C6 = 62D65>G: 6D DF49 2D Qq = 24 <(: 5 @ HQ 2? 5 Q # 2J2 2? 5 E96 {2DE sC28 @? Q @?s: D? 6JZ 7 @ C 2 Sb_ 766]k ^ съм

READ  Български здравен министър: Нова поръчка за антивирусни мерки от днес - Novinite.com

kAm} @H.[ E96C6 2C6 D:8?D E92E E96 AC24E:46 😀 k2 9C67lQ9EEADi^^HHH]=2e:>6d][email protected]>^6? E6CE2: ?>6? E\2CED^3FD:? 6DD^DE @CJ^a_aa\_c\ad^> @G:6\E962E6CD\4:? 6>2\7FEFC6\DEC62>:? 8 \ 4:? 6>24 @? Qm364 @>:? 8 2 C6 =: 4 @ 7 E96 A2? 56>:4k^2m](2C?6C [email protected]][email protected] DEF5:@D92G6 [email protected]>>>:EE65 [email protected]=62D: ?8>G:6D: ?E962E6CD [email protected] cd 52JD 367 @C6 E2 <:؟ 8 E96> E @ DEC62>:? 8CG: 56 @ @? 56>2? 5]s: D? 6J 92D C6> 2:? 65 @FEH2C5 = J 7 = 6I: 3 = 6:?: ED DEC2E68J[ C6=62D:?8 [email protected]>6 >@G:6D [email protected] s:D?6JZ [email protected] [email protected] 6IEC2 492C86[ :?4=F5:?8 !:I2CVD Q%FC?:?8 #65]Qfe: EVD? 6IE!: I2C 7: =>[ Q{:89EJ62C[Q 😀 6I4=FD:G6 [email protected] E962E6CD]k^am

kAmp = E9 @ F89 E96 D2 > 6 \ 52J C6 = 62D6 E24E: 4 2 == @ H65 DEC62 >:? 8 D6CG: 46D E @ 6IA2? 5 DF3D4C: 36C 4 @ F? ED H: E9? 6h>@g:6d[ :E [email protected] C6DF=E65 😕 C2>A2?E A:C24J[ u:E9:2? D2:5] w: D C6>2C[ r92C=6D #:G<:?[ [email protected] E96 [email protected]:?8 [email protected]:DE:42E:@? @7 5:8:E2= A:C24J @A6C2E:@?D 2?5 E96 >62DFC6D E96 EC256 @C82?:K2E:@? 😀 E2<:?8 [email protected] 4FC3 E96>]k^am

kAmQ # @3FDE E962EC: 42 = H:? 5 @ HD AC @ E64E 282:? DE A: C24J[Q u:E9:2? D2:5] Qx7 2 > 2; CE: E = 6 E92E A6 @ A = 6 2C6 4 = 2 > @ C:? 8 E @ D66:? E962E6CD: D C6 = 62D65 EBF: 4 <= JE @ E96 9 @> 6 2? 5 E96? A: C2E65[ E96 E6>AE2E:@? [email protected] DE2J [email protected]>6 2?5 H2E49 A:C2E65 7:=>D [email protected]>6D 8C62E6C [email protected] >2?J [email protected]?E:2= >@G:[email protected]]Qk^am

kAm%9: D J62CVD r:? 6>[email protected]? 4 @> 6D 2D 6I9: 3: E @ CD 2C6 = 23 @ C:? 8 E @ C64 @ G6C 7C @ > E96 5 @ = 5CF > D @ 7 E96 A2? 56>: 4[ H96? DEF5:@D [email protected]?E:?F65 [email protected] 56=2J 3:8 7:=>D E92E >:89E 3C:?8 2F5:6?46D 324< [email protected] 2F5:[email protected]:F>D] P @ I @ 77: 46:? E96 &]$]2? 5 r2? 252: D AC @; 64E65 E @ C6249 Sh 3: ==: @? E9: D J62C[ >@C6 E92? [email protected]=6 =2DE J62CVD E2==J 3FE DE:== [email protected]? a_T [email protected]> a_`h =6G6=D]k^am

kAm%96C6VD 8C @H:? 8AE:>: D> E92E E962E6CD H: == 4 @? Е:? F6 E @ D66 C6G6? F6 8C @ HE9:? E96 4 @>:? 8> @? E9D E92?[Q Q{:89EJ62CQ 2?5 Q|:?:@?Di %96 #:D6 @7 vCF]Qk^am

READ  Чад Стахелски: Джон Уик 4 има емоционален резултат | забавление

kAm%@>#@E9>2?[ 492:C>2? @7 [email protected]?JVD >@E:@? A:4EFC6 [email protected][ D6E E96 [email protected]?6 [email protected] E96 76DE:G:E:6D |@?52J ?:89E[ ;@<:?8 [email protected] E96 2DD6>3=65 E962E6C @H?6CD 3J >@4<:?8 E96 >@DE A6DD:>:DE:4 AC65:4E:@?D @7 E96 7FEFC6 @7 4:?6>2] Q (92E 2C6 J @ F 8FJD 5 @: 8 96C6nQ 96 2D? <65 7C @> E96 r @ = @ DD6F > DE286]Qs @? VE J @ F

kAm#@E9>2? 3 @ 2DE65 23 @ FE E96 Sb]b 3: ==: @? E92E $ @? J>G: 6D[ :?4=F5:?8 Q$A:56C\|2?i }@ (2J [email protected]>6Q 2?5 Q&?492CE65[Q [email protected] D:?46 E96 =2DE r:?6>[email protected]?[ 😕 pF8FDE] sFC:? 8: ED AC6D6? E2E: @?[ [email protected]?J 563FE65 [email protected]@E286 [email protected]> E96 qC25 !:EE 24E:@? >@G:6 QqF==6E %C2:?Q 2?5 F?7:?:D965 2?:>2E:@? [email protected]> Q$A:56C\|2?i [email protected] E96 $A:56C\’6CD6]Qk^am

kAmp55: E: @? 2 == Дж.[ [email protected]?J =62?65 7FCE96C :[email protected] :ED Q$A:56C\|2?Q 7C2?49:D6[ [email protected]?4:?8 >FD:4 2CE:DE q25 qF??J 2D E96 DE2C @7 Qt= |[email protected][Q 2? [email protected]>:?8 |2CG6= 7:=> 32D65 @? 2? @3D4FC6 [email protected]>:4 [email protected]@< 492C24E6C] %96A: 4EFC6H: ==> 2 <6 q25 qF ؟؟ J E96 7: CDE {2E:؟ @ = 625 @ 7 2 =: G6 \ 24E: @؟ | 2CG6 = DFA6C96C @ 7: =>[ [email protected]?J D2:5]k^am

k9C^m

kAm © a_aa {D p? 86 = 6D%: >6D]’: D: E 2E k2 9C67lQ9EEADi ^^ HHH]= 2E: > 6D]4 @ > Qm = 2E: > 6D]4 @ > k^2m]s: DEC: 3FE65 3J% C: 3F? 6 r @? E6? E p86? 4J[ {{r]k^am

Авторско право 2022 Tribune Content Agency.