PRKernel

Доставчик на новини в реално време в България, който информира своите читатели за последните български новини, събития, информация, пътувания, България.

Земеделски производители в цяла България протестират срещу украинското зърно, докато разделението в ЕС расте |  AP

Земеделски производители в цяла България протестират срещу украинското зърно, докато разделението в ЕС расте | AP

ПЕРНИК, България (AP) — Фермери протестираха в цяла България в понеделник, след като правителството отмени забраната за хранителни продукти от Украйна, оплаквайки се, че този ход ще предизвика наплив, който ще намали цените за местните фермери.

Стотици фермери се събраха в цялата страна с тракторите си, много от които развяваха национални знамена и натискаха клаксони, докато блокираха главните пътища и прекъсваха движението, за да изразят гнева си.

Тази страница изисква JavaScript.

JavaScript е необходим, за да можете да четете премиум съдържание. Моля, активирайте го в настройките на вашия браузър.

kAm%96 AC@E6DE 7@==@HD 2 564:D:@? %9FCD52J 3J qF=82C:2? =2H>2<6CD E@ 2==@H :>A@CED 7C@> &6[ D2J:?8 E96 32? 925 56AC:G65 E96 8@G6C?>6?E @7 E2I C6G6?F6 2?5 =65 E@ k2 9C67lQ9EEADi^^2A?6HD]4@>^2CE:4=6^7@@5\AC:46D\6FC@A6\:?7=2E:@?\A2DE2\DEC:<6\bgeb`h7``feh5c_f_5d72bc5_a3___55Qm9:896C 7@@ 5 AC:46Dk^2m]k^Am

усилвател 52J = 2E6C[ E96 tFC@A62? &?:@? 2=D@ 564:565 k2 9C67lQ9EEADi^^2A?6HD]4@>^2CE:4=6^A@=2?5\FA@CED\32?\72C>6CD\ffbf737hfde_7447hfeg44gf3ahch`gdQm?@EE@ C6? 6H E96 @G6C2== 32?k^2m@? и6>36C 4@F?EC:6D]!@=2?5[ wF?82CJ 2?5 $=@G2<:2 92G6 D:?46 F?:=2E6C2==J :>A@D65 E96:C @H? 3=@4<256D[ E9C62E6?:?8 tFC@A62? F?:EJ @? DFAA@CE 7@C &<C2:?6 282:?DE k2 9C67lQ9EEADi^^2A?6HD]4@>^9F3^CFDD:2\F

kAm%96 C:D:?8 E6?D:@?D 4@>6 27E6C k2 9C67lQ9EEADi^^2A?6HD]4@>^2CE:4=6^CFDD:2\F<6C65 28C66>6?Ek^2m =2DE >@ ?E9 E@ 8F2C2?E66 D276 D9:A>6?ED @7 &< $62 E@ A2CED @7 E96 H@C=5 DECF88=:?8 H:E9 9F?86C]xE 92D =67E >@C6 6IA6?D:G6 C@25[ C2:= 2?5 C:G6C C@FE6D E9C@F89 tFC@A6 2D =2C86=J E96 @?=J H2J 7@C &<C2:?6[ 2 >2;@C 8=@32= 28C:4F=EFC2= DFAA=:6C[ E@ 6IA@CE :ED 7@@5 AC@5F4ED[ E9@F89 E96C6 92D 366? D@>6 k2 9C67lQ9EEADi^^2A?6HD]4@>^2CE:4=6^CFDD:2\F:E65 D9:A >@G6 >6?ED E@ :ED A@CEDk^2m]k^Am

kAmqF=82C:2’D }2E:@?2= pDD@4:2E:@? @7 vC2:? !C@5F46CD D2:5 😕 2 DE2E6>6?E $F?52J 367@C6 E96 AC@E6DED E92E 72C>6CD 2C6 724:?8 „F?AC64656?E65 5:77:4F=E:6D“ 2?5 42==65 7 @C232? @? 2 =:E2?J @7 7@@5 AC@5F4ED 7C@> &[ H962E[ 4@C? 2?5 C2A6D665[ 2D H6== 2D 4CF56 @:=[ >62E[ 7CF:ED 2?5 G686E23=6D[ >:=<[ 9@?6J 2?5 52:CJ AC@5F4ED]к^ам

READ  10 неща, които не знаехте за Cole Walliser

kAm’6?ED:D=2G |:E<@G[ 492:C>2? @7 E96 &?:E65 u2C>6CD }2E:@?2= pDD@4:2E:@? :? qF=82C:2[ D2:5 2E 2 AC@E6DE :? E96 H6DE6C? E@H? @7 !6C?:<[ 23@FE b_ <:=@>6E6CD W`g]د >:=6DX 7C@>E96 42A:E2=[ $@7:2[ E92E E96J H2?E E@ 32? “23D@=FE6=J 6G6CJE9:?8]„к^ам

kAm”$E@A :>A@CED 7C@> &62? H962E[ DF?7=@H6C[ 42?@=2[ 2== 46C62=D[ 9@?6J[” 96 D2:5] „(6 H2?E :?4C62D65 4@?EC@= 2?5 :>>65:2E6 A2J>6?E @7 E96 tFC@A62? >62DFC6D]“k^Am

kAm%96 t& D2:5 D2:5 „E96 >2C<6E 5:DE@CE:@?D" 4C62E65 3J &6CD: ? E96 7:G6>6>36C 4@F?EC:6D DE:== 4@>A=2:? E92E 2 8=FE @7 &

kAm%96 AC@E6DE6CD 😕 qF=82C:2 92G6 G@H65 E@ 4@?E:?F6 56>@?DEC2E:@?DF?E:= E96:C 56>2?5D 92G6 366? >6E]k^am

kAm”{@H\BF2=:EJ[ 4962A6C AC@5F4ED E92? @FCD 2C6 D@=5 😕 E96 D9@AD[” ‘2DD:= sK9@C8@G[ 2 72C>6C 7C@> E96 62DE6C? E@H? @7 #25@>:C[ E@=5 %96 pDD@4:2E65 !C6DD] „(6 2C6 @A6C2E:?8 2E 2 =@DD[ 2?5 E96C67@C6 H6 H:== 8:G6 FA]„к^ам

kAm&62DFC6D 😕 A=246 E@4@?EC@= E96 6IA@CE @7 H962E[ 4@C?[ C2A6D665 2?5 DF?7=@H6C D665D E@ ?6:893@C:?8 t& 4@F?EC:6D] xE 2=D@ H:== :?EC@5F46 AC@A@D2=D — 7@C 6I2>A=6[ 2? 6IA@CE =:46?D:?8 DJDE6> — H:E9:? b_ 52JD E@ 2G@:5 8C2:? DFC86D[ E96 t& D2:5]к^ам

k9C^m

Cam|4vC2E9 C6A@CE65 7C@> |2?2G82E[ %FC<6J]к^ам

Авторско право 2023 г. Асошиейтед прес. Всички права запазени. Този материал не може да бъде публикуван, излъчван, пренаписван или разпространяван без разрешение.