PRKernel

Доставчик на новини в реално време в България, който информира своите читатели за последните български новини, събития, информация, пътувания, България.

Зеленски посещава България и иска подкрепата на Киев за членство в НАТО |  татко

Зеленски посещава България и иска подкрепата на Киев за членство в НАТО | татко

София, България (AP) — Украинският президент Володимир Зеленски обсъди в четвъртък военна помощ по време на посещение в българската столица, в което българският парламент изрази подкрепа за присъединяването на Украйна към НАТО след края на войната с Русия.

По време на краткото си посещение по покана на новото прозападно българско правителство, което положи клетва преди месец, Зеленски обсъди и европейската интеграция и двустранното енергийно сътрудничество. Говорейки пред репортери след срещите, той защити правото на Украйна да се бори с руската агресия и поиска помощ за това.

Тази страница изисква javascript.

JavaScript е необходим, за да можете да четете премиум съдържание. Направете го в настройките на браузъра си, моля.

kAm” ~ 44FA: 6CD 42 > 6E @FC = 2? 5[ <:==65[ E@CEFC65[ <:5?2AA65 &<C2:?:2? 49:=5C6?[ D6A2C2E65 E96> 7C@> E96:C 72>:=:6D 2?5 EC:65 E@ E6249 E96> 92EC65[” +6=6?D<JJ D2:5] %9: D: D92AA6?:?8 2E2E:>6H96?:?82E2E:>6H96?H6?665E@36F?:E652?53F:=52? :?E6C?2E: @?2 = @C56C?32D65 @?CF = 6D“[ 96 25565]к^ам

kAmqF=82C:2? ! C:>6|:?:DE6C}:<@=2:s6? <@ G 6> A92D: K65 E96 DFAA @ CE @ 7 9: D 4 @ F? СЕО[ 2? tFC@A62? &?:@? 2?5 }p%~ >6>36C[ 7@C &<C2:?6VD E6CC:E@C:2= :?E68C:EJ]к^ам

kAm“qF=82C:2:D4@?D:DE6?E:?:ED DFAA@CE7@C E96D@G6C6:8?EJ2?5E6CC:E@C:2=:?E68C: EJ @ 7 &[” s6?<@G D2:5 27E6C E96 E2=<D]к^ам

kAm „#FDD:2D9@F=5H:E95C2HF?4@?5:E:@?2 == JH:E9:?:ED:?E6C?2E:@?2 ==J C64@8 ?: K65 3 @ C56CD 2?5 D9 @ F=5362C: ED C6DA @?D: 3: =: EJ[” 96 25565]к^ам

kAmp = D@@? %9FCD52J[ qF=82C:2’D !2C=:2>6?E 2AAC@G65 2 564=2C2E:@? @7 DFAA@CE 7@C &<C2:?6 E@ ;@:? E96 }p%~ >:=:E2CJ 2==:2?46 @?46 E96 H2C 😀 @G6C]к^ам

kAmp44 @C5:? 8 E @ E96 564 = 2C2E: @?[ E96 72DE6DE EC24< E@ E96 C6DE@C2E:@? @7 A6246 😕 &<C2:?6[ E96 q=24< $62 C68:@? 2?5 tFC@A6 😀 #FDD:2’D 7F== 2?5 :>>65:2E6 H:E95C2H2= 36J@?5 E96 :?E6C?2E:@?2==J C64@8?:K65 3@C56CD @7 E96 27764E65 D@G6C6:8? DE2E6D]к^ам

READ  Adidas прекратява партньорството на Kanye West заради антисемитизма и езика на омразата

kAm%96564 = 2C2E: @?[ H9:49 H2D 324<65 3J 2 >2;@C:EJ 😕 !2C=:2>6?E[ 2=D@ 42==65 7@C 4@?E:?F65 >:=:E2CJ 2?5 E649?:42= DFAA@CE 7@C &<C2:?6 D@ :E 42? 5676?5 :ED6=7]к^ам

kAm %96 5 при 4F > 6? E H2D @ AA @ D65 3J E96 $ @ 4:2 =: DE A2CEJ 2? 5 2? 2E: @? 2 =: DE AC @ \ zC6> =:? 8c@fa]k^Am

колко {2e6c:? E96 52J[ +6=6?D<JJ 72465 @AA@D:E:@? E@ D6?5:?8 >:=:E2CJ DFAA=:6D E@ &<C2:?6 7C@> qF=82C:2VD =2C86=J 46C6>@?:2= AC6D:56?E[ #F>6? #256G]к^ам

kAm“ x 4 @?[ 2?5 >@C6 2?5 >@C6 H62A@?D H:== ?@E D@=G6 :E[” #256G D2:5] w6 42 == 65 7 @ C“4 @? D: DE6? E 677 @ CED E @ 566D42 = 2E6[ 7@C 2 462D67:C6 2?5 2 A62467F= D@=FE:@? H:E9 E96 E@@=D @7 5:A=@>24J]к^ам

kAmp = E9 @ F89 E96 AC6D: 56? E: 2 = A @ DE:? qF=82C:2:D>@DE=J 46C6>@?:2=[ :E AC@G:56D 2 DEC@?8 A=2E7@C> E@ :?7=F6?46 AF3=:4 @A:?:@?] {2C86 A2CED@7 E96 A@AF = 2E:@? D92C6 AC @ \ # FDD: 2? DJ> A2E9: 6D @32D65? 9: DE @ C: 42 = 2-5 4F = EFC2 = 3 @ 5D 36EH66? E96 @ EH? 2E: @? D]k^Am

kAm + 6 = 6? д 6 |:?: DE6C! 6EC u: 2 = 2]k^Am

Авторско право 2023 г. Асошиейтед прес. Всички права запазени. Този материал не може да бъде публикуван, излъчван, пренаписван или разпространяван без разрешение.