PRKernel

Доставчик на новини в реално време в България, който информира своите читатели за последните български новини, събития, информация, пътувания, България.

Джъдж очаква с нетърпение летния процес в правната битка на Кейша с д-р Люк |  татко

Джъдж очаква с нетърпение летния процес в правната битка на Кейша с д-р Люк | татко

Ню Йорк (AFP) – След почти десетилетие съдия каза в петък, че съдебният спор между поп певицата Кийша и продуцента д-р Люк ще бъде разгледан в Ню Йорк следващото лято.

Окръжният съдия от Манхатън Дженифър Шектър каза, че изборът на съдебни заседатели може да започне в края на юни или началото на юли, като помоли и двете страни да изберат и да ги информират. Посочих датите в края на изслушването, което обработи някои от правните проблеми и аргументи, които трябва да бъдат разрешени преди началото на процеса.

Тази страница изисква JavaScript.

JavaScript е необходим, за да можете да четете премиум съдържание. Направете го в настройките на браузъра, моля.

kAm %96 “%:z%@z” D:? 86C 2? 5 E96 vC2 >> J\? @>:? 2E65 9: E > 2 <6C k2 9C67lQ9EEADi ^^ 2A؟ 6HD]4 @> ^2CE:4=6^=2HDF: ED\=@D\2? 86=6D\<6D92\2C49:G6\b5bcae7e3c65c5`2g2ebghdfa_g5b463QmDF65 6249 @E96C:? a_`c]k^2mk^am

Колко струва 96 долара 2 == 6865 E92E 96 5CF8865 2? 5 C2A65 96C:? a__d 2? 5 6>E: @? 2 == J 23FD65 96C 7 @ C J62CD]w6 244FD65 96C @ 7 5672>:? 8 9:>[ D2J:?8 D96 723C:42E65 96C 4=2:>D E@ ECJ E@ 86E @FE @7 96C C64@C5 4@?EC24E]к^ам

kAmp 4 @FCE = 2E6C k2 9C67lQ9EEADi ^^ 2A? 6HD]4@>^2CE:4=6^4C:>6\D6IF2=\23FD6\ <6D92 \ 2C49: G6 \ 92E6 \ 4C:> 6D\6bhhe2_4f7_dce5f2g h5dQm5 :D>:DD65 z6D92’D D6IF2=23FD6 4=2:>k^2m D3642FD6@7 E:>6=:>:ED 2? 5 @ E96C = 682 =: DDF6D[ H:E9@FE CF=:?8 @? H96E96C E96 2==682E:@?D 925 >6C:E]к^ам

kAmz6D92[ 3@C? z6D92 #@D6 $636CE[ 82:?65 72>6 H:E9 “%:z %@z” 😕 a__h] w6C k2 9C67lQ9EEADi ^^ 2A? 6HD]4 @> ^ 2CE: 4 = 6 ^> FD: 4 \? @CE9\2>6C:42\C632\>46? E: C6 \ D6IF2 = \>: D4 @ ? 5F4E\6? E6CE2: ?>6? E\3`727_g3fbcbcgah26g7h3`6gb42_ac7QmA6C7 @C>2? 46 @7″!C2J:?8″k^2m 3642>6 2? 6>E: @? 2 = 9: 89 =: 89E @ 7 E96 vC2 >> J pH2C5D:? a_`g[ 2E E96 96:89E @7 E96 R|6%@@ >@G6>6?E 282:?DE D6IF2= >:D4@?5F4E]к^ам

READ  България експулсира руски духовник и двама беларуси, обвинени в шпионаж в полза на Москва

kAmsC]{F <6[ 3@C? {F<2DK v@EEH2=5[ 92D H@C<65 H:E9 D:?86CD :?4=F5:?8 z2EJ !6CCJ[ |:=6J rJCFD[ z6==J r=2C<D@? 2?5 }:4<: |:?2;]к^ам

kAmw: D 42C66C E<2 9: E 27E6C z6D92 AF3 =: 4 = J 2: C65 96C 2 == 682E: @؟ D 2؟ 5 8 @ E DFAA @ CE 7C @> D6G6C2 = @E96C 76 > 2 = 6 DE2CD]qFE 96 k2 9C67lQ9EEADi ^^ 2A? 6HD]4 @> ^ 2CE: 4 = 6 ^ <2EJ \ A6CCJ \ 6؟ E6CE2:؟> 6? E\H66<6? 5\C625D\E2J=@C\DH: 7E\<6==J\4=2C 6% JD @? %C2I[ AC@5F4:?8 2?5 4@\HC:E:?8 “$2J $@[” s@;2 r2E’D q:==3@2C5 w@E `__ }@] „9:e]k^am

kAm %96 pDD @ 4: 2E65! C6DD 5 @ 6D? @ E 86? 6C2 == J? 2> 6 A6 @ A = 6 H9 @ C6A @ CE 36:? 8 D6IF2 == J 2DD2F = E65 F? = 6DD E96J 4 @> 6 7 @ CH2C5 AF3 =: 4 = J.[ 2D z6D92 92D 5@?6]к^ам

Авторско право 2022 г. Асошиейтед прес. Всички права запазени. Този материал не може да бъде публикуван, излъчван, пренаписван или разпространяван без разрешение.