PRKernel

Доставчик на новини в реално време в България, който информира своите читатели за последните български новини, събития, информация, пътувания, България.

България възмутена от „престъпления от омраза“ в съседна Македония |  баща

България възмутена от „престъпления от омраза“ в съседна Македония | баща

СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ (АП) — България може да спре съвместни дружества със Северна Македония заради побоя над македонски гражданин, който се идентифицира като българин, каза българският външен министър Николай Мелков в четвъртък. България отзова и посланика си в Северна Македония за консултации.

Отношенията между балканските съседи рязко се влошиха след нападението миналата седмица срещу служител на български културен център в Охрид, Северна Македония.

Тази страница изисква javascript.

JavaScript е необходим, за да можете да четете премиум съдържание. Моля, активирайте го в настройките на браузъра си.

kAmqF=82C:2VD|:= <@ G D2: 5 9: D 4 @ F؟ ECJ H: ==؟E 8: G6 FA E96 AC @ E64E: @؟ @ 7 E96 C: 89ED @ 7: ED 4 @ >F?: EJ:? } @CE9 | 2465 @ ?: 2 2 ? 5H:==2=6CE:ED tFC@A62? &?: @? A2CE? 6CD 23 @ FE E96 42D6]k^am

kAm „%9:? 8D42?? @ E 4 @? Е:? F6 2D E96J H6C6[ E9:D 😀 ?@E 2 AC@5F4E:G6 2AAC@249] xE > FDE 36 4 = 62C = JF? 56CDE5 E92E E9:? 8D 92G6 492? 865](6H:==C6G:6H D6G6C2=4@>A@?6?ED2?56=6>6?ED@7FC3:=2E6C2=4A6C2E:@?H:E9 E9:D? 6: 893 @ C: ?8 4 @ F ?ECJ[” |:=<@G D2:5 😕 2? :?E6CG:6H H:E9 ?2E:@?2= q}% %’ @? %9FCD52J] w6 5:5?И DA64:7J H92E; @:? EAC@; 64ED 4 @ F = 5 36 DFDA6 ? 565]k^Am

kAmw625565E92E$@7:2H@F=5?EDE@A:ED? 6: 893 @ CVD t&:? E68C2E: @? 3642FD6} @ CE9 | 2465 @ ?: 2925 ? 6G6C7@C>2 == JDE2CE65? 68 @ E: 2E: @? D]k^Am

колко | 62? H9: = 6[ qF=82C:2 C642==65 :ED 2>32DD25@C E@ $<@A;6 7@C 4@?DF=E2E:@?D 2>:5 H92E 2 7@C6:8? >:?:DECJ DE2E6>6?E 42==65 2 8C@H:?8 ?F>36C @7 92E6 4C:>6D 282:?DE qF=82C:2?D E96C6]к^ам

kAm“ %968@2=@74@?DF=E2E:@?D:DE@5:D4FDD A@DD:3=6>62DFC6D E@AC6G6?E252?86C@FD EC6? 5@72?:? 4C62D:?8 AC6DDFC6@?}@CE9|2465@?:2?4: E:K6?DH:E9 qF=82C:2?:56?E:EJ[ 2D H6== 2D AC@DA64ED @7 7FCE96C 56G6=@A>6?E @7 3:=2E6C2= C6=2E:@?D[” E96 DE2E6>6?E D2:5]к^ам

kAm %96 C646? Е:? 4:56? E4@>6D; FDE H66 6D 282:? DE 6E9?:4 qF = 82C:2? Д:? } @CE9 | 2465@?: 2364@>6 A2CE@7: ED 2446DD: @? ? 68 @ E: 2E: @? DH: E9 E96 t &]k ^ Am

READ  За първи път: български бейзболист с американски договор - Novinite.com

kAm$@7:2’D C6BF6DE7@==@H65 2EE24[ :?4=F5:?8 E96 @?6 😕 ~9C:5]к^ам

kAmr@>A=:42E:@? D36EH66? E96 @ EH? 2E: @? D 92G6 366? DE2? 5:? 8:? E96 H2J@7 E96:CA@=: E:42=4A6C2E:@?]p7E6C 3=@4 <:? 8 7 @ C EH @ J62CD E96 @ 77: 4: 2 = DE2CE @ 7? 68 E: 2E: @? Д @? $<@A; 6'D t & 2446DD: @?[ $@7:2 =:7E65 :ED G6E@ :? yF?6 a_aa @? 4@?5:E:@? E92E $<@A;6 8F2C2?E66D E96 C:89ED @7 qF=82C:2?D :? E96 4@F?ECJ E9C@F89 4@?DE:EFE:@?2= 492?86D 2?5 4@>>:ED E@ >2:?E2:?:?8 8@@5 C6=2E:@?D H:E9 qF=82C:2]к^ам

Авторско право 2023 Associated Press. Всички права запазени. Този материал не може да бъде публикуван, излъчван, пренаписван или разпространяван без разрешение.