PRKernel

Доставчик на новини в реално време в България, който информира своите читатели за последните български новини, събития, информация, пътувания, България.

Анкета: Антикорупционната партия води на българските избори | национален

София, България (АБ) – Новосформираната антикорупционна партия изглежда води на парламентарните избори в неделя в България, според предварителните проучвания.

Според допитване, проведено от Caleb International, центристката партия „Продължавай с промяната“ е получила 25,8% от гласовете, над 2% от дясноцентристката опозиция на бившия премиер Байко Борисов – ГЕРБ.

Тази страница изисква Javascript.

Имате нужда от Javascript, за да четете първокласно съдържание. Стартирайте го в настройките на браузъра си.

kAmu @ F2 565a = J 76H H66[ z:C:= !6E<@G[ c`[ 2?5 pD6? ‘2D:=6G[ cc[ E96 A2CEJ 92D BF:4<=J [email protected]? H:56 [email protected] 5F6 [email protected] E96:C [email protected]=FE6 2?E:8C27E 24E:@?D 2?5 A=6586D [email protected] 3C:?8 EC2?DA2C6?4J[ [email protected] [email protected]=6C2?46 [email protected] [email protected]:@? 2?5 [email protected]>D [email protected] <6J [email protected] 😕 E96 [email protected]? &?:@?VD [email protected]@C6DE >6>36C]k ^ Да

kAm “x G @ E65 7 @ C 492? 86D E @ 4 @? E:? F6]x G @ E65 3642FD6 x E9 😕< E92E qF=82C:2 42? [email protected] >C6[” !6E<@G D2:5 $F?52J]k ^ Да

kAmp7E6C qF = 82C: 2 96 = 5:? 4 @? 4 = FD: G6 86? 6C2 = 6 = 64E: @? D:? pAC: = 2? 5 yF = J[ >2?J [email protected] E92E E9:D E9:C5 2EE6>AE [email protected] 6=64E ac_ =2H>2<6CD [email protected]=5 C6DF=E 😕 2 [email protected]?>6?E E92E 42? =625 E96 [email protected]?ECJ @FE @7 :ED 962=E9 2?5 [email protected][email protected]>:4 4C:D6D]k ^ Да

kAmu: G6 @ E96C A2CE: 6D 2C6 D2: 5 E @ 92G6> 256: E:? E @ E96 ac_ D62E 492> 36C[ [email protected]:?8 [email protected] E96 6I:E [email protected]==] % 96J:? 4 = F56 E96 $ 4: 2 =: DE! 2CEJ H: E9 `c]cT DFAA CE[ E96 6E9?:4 %FC<:D9 |#u A2CEJ H:E9 `_]aT[ E96 2?E:6=:E6 %96C6 😀 $F49 2 [email protected]=6 A2CEJ H:E9 g]`D[ E96 =:36C2= 2?E:[email protected]:@? [email protected] s6>@4C2E:4 qF=82C:2 H:E9 fT[ 2?5 E96 ?2E:@?2=:DE #6G:G2= A2CEJ H:E9 c]bT]k ^ Да

kAmxE 4 F = 5 36 52JD 367 C6 E96 7:? 2 = @ 77: 4: 2 = C6DF = ED 2C6 2 ?? @ F? 465]x7 E96J 4 @? 7: C> E96 6I: EA ==[ !6E<@G[ E96 =6256C @7 E96 (6 [email protected]?E:?F6 E96 r92?86[ H:== 36 92?565 2 >2?52E6 [email protected] [email protected]> 2 ?6H [email protected]?>6?E]k ^ Да

READ  България трябва да достави 172 500 астрогени за Бутан

kAm% 96 G @ E6 $ F? 52J 7 @ C 2? 6H A2C =: 2> 6? E 2? 5 2? 6H AC6D: 56? E 42> 6 2>: 5 2 DFC86 @ 7 4 @ C ? 2G: CFD:?764E: @?D]% 96 q2 = <2? 4 @ F? ECJ: D E96 = 62DE G244:? 2E65:? E96 t &[ H:E9 =6DD E92? @?6E9:C5 @7 :ED 25F=ED 7F==J G244:?2E65] qF = 82C: 2 C6A CE65 bbc r ~ 'xs C6 = 2E65 562E9D = 2DE H66 <:? 2D:? 8 = 6 52 J[ 2 A2?56>:4 [email protected]]k ^ Да

kAm% 96 v2 == FA x? E6C? 2E: E? 2 = 6I: EA @ == 2 = D @ DF886DE65 E92E! C6D: 56? E #F> 6? # 256G 92D 2 4 @ >> 2? 5:? 8 = 625:? 9: D BF6DE 7 @ C 2 D64 @? 5 7: G6 J62C E6C> 3FE H: == DE: == 92G6 E @ 7246 CF ?? 6C FA p? 2DE2D v6C5K9:<@G :? 2 }@G]a` [email protected] 2D [email protected] [email protected] C6>2:? 65 36 = @ H E96? 66565 d_T]k ^ Am

kAm # 256G[ 2 [email protected]= 4C:E:4 @7 [email protected]:[email protected][ D2:5 $F?52J E92E 96 [email protected] [email protected] [email protected]>[ =682=:EJ[ 2?5 ;FDE:46]k ^ Да

kAm „% 96D6 2C6 E96 G2 = F6D x DE2? 5 7 C[” 96 D2:5 27E6C 42DE:?8 9:D [email protected]] “% 96 DE2<6D 2C6 9F86 2?5 H:== 56E6C>😕 6 H96E96C E96 AC @ 46DD @ 7 4 @? D @ =: 52E:? 8 DE2E69 @@ 5 H: == 4 @? E:? F6 @C E9 D6 24E:? 8 7C @> 369: ? 5 E96 D46? 6D H: == C682 😕 😕 DE: EFE: @? 2 = A @ H6C]”k ^ Да

kAm $ @> 6 e]f>: ==:? A6 @ A = 6 H6C6 6 =: 8: 3 = 6 E @ G @ E6]% 96 r6?EC2 = t = 64E: @? r @ >>: DD:? D2: 5 AC6 =:>:? 2CJ G @ E6C EFC? @FE H2D? 62C = J c_T[ [email protected] E92? 😕 AC6G:@FD 6=64E:@?D]k ^ Да

Авторско право 2021 Асошиейтед прес. Всички права запазени. Това съдържание не може да бъде публикувано, излъчвано, пренаписано или преразпределено без разрешение.