PRKernel

Доставчик на новини в реално време в България, който информира своите читатели за последните български новини, събития, информация, пътувания, България.

Актуализации на живо | Българският енергиен министър: Газът все още тече | татко

СОФИЯ, България – Министърът на енергетиката Александър Николов каза в сряда, че България може да задоволи нуждите на потребителите най-малко един месец, след като страната изпрати еднодневно предизвестие от руския Газпром, че доставките на газ ще бъдат спрени.

Той каза, че газта все още тече, докато говореше.

Тази страница изисква JavaScript.

JavaScript е необходим, за да можете да четете първокласно съдържание. Направете го в настройките на браузъра, моля.

kAm „p = E6C? 2E: G6 DFAA =: 6D 2C6 2G2: = 23 = 6[ 2?5 qF=82C:2 [email protected] E92E 2=E6C?2E:G6 [email protected] 2?5 DFAA=:6D H:== [email protected] 36 D64FC65 2E t& =6G6=[” }:<@[email protected] D2:5 C676CC:?8 [email protected] 2? t& 6IA6CE >66E:?8 5F6 =2E6C (65?6D52J [email protected] A=2? E96 ?6IE DE6AD] w6 25565 E92E! @ = 2? 5 2? 5 {: E9F2?: 2 2C6:? E96 D2>6 D: EF2E: @? 2D qF = 82C: 2]k^am

Колко %96 qF = 82 c:2? D: 56 92D 7F == J> 6E: ED @ 3 =: 82E: @? D 2? 5 92D > 256 2 == A2J > 6? ED C6BF: C65 F? 56C: ED 4FCC6? E 4 @? EC24E:? 2 E: > 6 = J > 2 ?? 6С[ DEC:4E=J 2?5 😕 [email protected]?46 H:E9 :ED E6C>D[ }:<@[email protected] D2:5[ 2?5 qF=82C:2 92D A2:5 😕 25G2?46 [email protected] DFAA=:6D 😕 pAC:=[ H9:49 [email protected] E92E [email protected]> 92D 5672F=E65 @? :ED [email protected]?EC24E]k^am

kAm” ~ 3G: @FD = J 82D: D FD65 2D 2 A @ =: E: 42 = E=[” 96 D2:5] pD = @? 8 2D x 2 > |:?: DE6C[ qF=82C:2 H:== [email protected] [email protected]:2E6 F?56C AC6DDFC6[ qF=82C:2 😀 [email protected] [email protected] D2=6 2?5 [email protected] [email protected] DF44F>3 [email protected] 2?J EC256 [email protected]?E6CA2CE]Qk^am

k9C^m

kAmzt *st’t {~! | t}%$x}%wt# & $$xp\&z#px}t(p#ik^Am

kAm— & $ip ==: 6D > FDE > @G6 ‘k2 9C67lQ9EEADi ^^ 2A? 6HD]4 @> ^ 2CE: 4 = 6 ^ CFDD: 2 \ F =5 @G2\ad_db_f7d544gga5bg323eca7746ech7Qm2E E96 DA665 @7 H2Ck^2m’ E @96 = A&

kAm—} F4 = 62C 49: 67i #FDD: 2’D k2 9C67lQ9EEADi ^^ 2A? 6HD]4 @> ^ 2CE: 4 = 6 ^ CFDD: 2 \ F : 4 \ 6? 6C8J \ 286? 4J\g_57b`75b`6e2aaf35a326c4`g7c67b7Qmr96C? @3j = d6: KFC6k^2m C: D <65 244:56? Ek ^ Am

Майко -! @ = 2? 5[ qF=82C:2 D2J #FDD:2 k2 9C67lQ9EEADi^^2A?6HD]4 @> ^ 2CE: 4 = 6 ^ CFDD: 2 \ F

kAm— k2 9C67lQ9EEADi ^^ 2A? 6HD]4 @> ^ 2CE: 4 = 6 ^ CFDD: 2 \ F @G65 2D 9 @DEk^2m @7 a_ab H @C = 5D:? >6? ‘D: 46 9 @ 4 < 6Jk ^ Am

kAm— & $ FC86D k2 9C67lQ9EEADi ^^ 2A? 6HD]4 @> ^ 2CE: 4 = 6 ^ CFDD: 2 \ F @C6 2C>D7 @C& : 5762CD @ 7 6IA2? 5:? 8 H2Ck ^ Am

kAmu @ == @ H 2 == p! DE @ C: 6D @? #FDD: 2VD H2C @? & ^ 9F3 ^ CFDD: 2\F ^ 9F3 ^ CFDD: 2\F

READ  US Open: Анди Мъри казва, че „е загубил уважение“ към Стефанос Циципас след поражението в първия кръг

k9C^m

kAm ~%wt #st’t {~! | t}%$ik^Am

kAm {~} s ~} – &]z]u @C6:8? $64C6E2CJ{:K%CFDD:D42 ==:? 8 7 @ C qC: E2:? E @:? 4C62D6 5676? D6 DA6? 5:? 8 2? 5 AC @ G: 56 > @ C6 962GJ @ H62A? DE @ &

Camex? 2 DA6649 E @ 36 56 =: G6C65 (65? 6D52J?: 89E[ %CFDD H:== D2J E92E 2 “86?6C2E:@? @7 F?56C :?G6DE>6?E” 😕 E96 >:=:E2CJ =65 [email protected] E96 :?G2D:@? @7 &<C2:?6[ [email protected]:?8 [email protected] 6I46CAED [email protected] 3J E96 s2:=J %6=68C2A9] $96 255D E92E E96 E2C86E [email protected]}p%~>6>36CD [email protected]? 5 aT @ 7 8C @ DD 5 @ > 6DE: 4 AC @ 5F4E @? 5676? D6 D9 @ F = 5 36 4 @? D: 56C65 2>:?:> F>]k ^ Am

kAm% CFDD H: == 2 = D @ D2J E92E qC: E2:? > FDE „5 @ F3 = 6 5 @ H?“ @? DFAA @ CE 7 @ C &[ 5:88:?8 :[email protected] :[email protected]:6D 2?5 C2>A:?8 FA [email protected]:@? [email protected] :E 42? [email protected]:56 962GJ [email protected]?D[ E2?<D 2?5 2:CA=2?6D [email protected] 96=A C6A6= E96 :?G2D:@? @C56C65 3J #FDD:2? !C6D:56?E ‘=25:>:C !FE:?]k^am

kAm „x7! FE:? DF44665D E96C6 H: == 36 F? E @ = 5 7FCE96C>: D6CJ 24C @ DD tFC @ A6 2? 5 E6CC: 3 = 6 4 @? D6BF6? 46D 24C @ DD E96 8 = @ 36[” %CFDD A=2?D [email protected] D2J] „(6 H @ F = 5? 6G6C 766 = D276 282:?]“ k^am

k9C^m

вчера'[ &<C2:?6 — [email protected]? 82D AC:46D 92G6 DA:<65 3J 2D >F49 2D acT [email protected][email protected]:?8 [email protected]>’D DE2E6>6?E E92E :E H2D DFDA6?5:?8 56=:G6C:6D [email protected] [email protected]=2?5 2?5 qF=82C:2 DE2CE:?8 (65?6D52J 3642FD6 :E 92D?’E C646:G65 2?J A2J>6?ED [email protected]> E96> D:?46 pAC:= `] q6? 49> 2С 682H2EE 9 @FC]k^Am

kAmu2E: 9 q: C @ =[ E96 6I64FE:G6 5:[email protected] @7 E96 !2C:D\32D65 x?E6C?2E:@?2= t?6C8J p86?4J[ 42==65 #FDD:2’D 564:D:@? [email protected] 4FE @77 ?2EFC2= 82D [email protected] qF=82C:2 2?5 [email protected]=2?5 E96 “[email protected]?:K2E:@? @7 6?6C8J DFAA=:6D]„к^ам

kAm “v2KAC @> ‘D> @ G6 E @ 4 @ > A = 6E6 = J D9FE @ 77 82D DFAA =: 6D E @! @ = 2? 5: D J6E 2? @ E96C D: 8? @7 #FDD: 2’DA @ =: E: 4: D2E: @? @ 7 6i: DE:? 8 28C66 > 6? ED U2> Aj H: == @? = J 2446 = 6C2E6 tFC @ A62? 677 @CED E @> @G6 2H2J 7C @> #FDD: 2? 6? 6C8J DFAA =: 6 D[” 96 EH66E65 (65?6D52J >@C?:?8]k^am

kAmw6 D2: 5 E96 #FDD: 2’D 564: D: @? „> 2 <6D: E 4 = 62C6C E92؟ 6G6C E92E tFC @ A6؟ 665D E @> @G6 BF: 4 <= JE @ C65F46: ED C6 =: 2? 46 @? #FDD: 2? 6? 6C8J]”k^am

kAm% 96 DA: <6 4 @> 6D 6G6? 2D E96 H62E96C EFC? D H2C>6C:? E96 tFC @ A6[ =6DD6?:?8 E96 56>2?5 [email protected] E96 ?2EFC2= 82D [email protected] 962E:?8 [email protected]>6D 2?5 3FD:?6DD6D]k^am

READ  Най-добрите мачове на Световното първенство: Саудитска Арабия изуми Аржентина и Меси с историческа изненада

k9C^m

kAm | ~$r~ (–#FDD: 2’D DE2E6\[email protected][email protected]== 65?2EFC2=82D 8:2?E [email protected]> D2JD: E 92D 4FE 82D DFAA =: 6D E @ ! @ = 2 ?5 2?5 qF = 82C: 2 27E6C E96J 92G6 C67FD65 E @A2J 7 @C E96 D9: A>6?ED:?CF3=6D]k^Am

kAmxE H2C? 65 E92E: 7 E96J D: A9 @? 82D:? E6? 565 7 @ C @ E96C tFC @ A62? 4FDE @> 6CD[ E96 56=:G6C:6D [email protected] [email protected] H:== 36 C65F465 [email protected] E92E 2>@F?E]k^am

kAm%96>@G6 [email protected][email protected] #FDD: 2? ! C6D: 56? E’ = 25:>: C! FE:?’ D @ C56C E @ DH: E49 E @ cf3 = 6D:? A2J > 6? ED 7 @C E96 #FDD: 2? 82D DFAA =: 65 E @ tFC @ A6]k^Am

k9C^m

kAmqtxyx} v-sC @? 6 4 @> A2? Jsyx%649? @[email protected] [email protected]]D2: 5: EH: == E6> A @ C2C: = J DFDA6? 5 3FD:? 6DD 24E: G: E: 6D:? #FDD: 2 2? 5 и

kAm “syx: D:? E6C? 2 == J C62DD6DD:? 8 4 @> A =: 2? 46 C6BF: C6 > 6? ЕД:? G2C:FD; FC: D5: 4E: @? Д]! 6? 5:? 8 E96 4FCC6? E C6G: 6H[ syx H:== E6>[email protected]:=J DFDA6?5 2== 3FD:?6DD 24E:G:E:6D 😕 #FDD:2 2?5 &<C2:?6[” E96 [email protected]>A2?J D2:5 😕 2 DE2E6>6?E]k^am

kAm%96564 = 2C2E: @? > 2 <6D: E @؟ 6 @ 7 76H r9:؟ 6D6 4 @> A2?: 6D H9 @ 92G6 AF3 =: 4 = J AF == 65FE @ 7 #FDD: 2](9: = 6 > 2? J (6DE6C? 3C2? 5D 2? 5 4 @ > A2?: 6D 92G6 ?: 6D 92G6) H: E95C2H?7C @>E96 #FDD: 2?>2C<6E:[email protected]@7:ED:?G2D:@[email protected]& 5: C64E = J 4C: E: 4: K:? 8#FDD:[email protected] E96 H2C]k^Am

kAm% 96 DFDA6? Д: @? 4 @> 6D @ G6C 2> @? E9 27E6C G:46 AC:>6>:?:[email protected]&[ 2==68:?8 E92E E96 #FDD:2?D H6C6 FD:?8 “syx [email protected] 😕 &<C2:?6 😕 @C56C [email protected] ?2G:82E6 E96:C >:DD:=6 [email protected] <:== 4:G:=:2?D]„к^ам

k9C^m

kAm! ~ z # ~ ‘$ z[ &<C2:?6 — pD #FDD:2? [email protected] :?E6?D:7J E96:C D96==:?8 @7 62DE6C? &<C2:?6[ >@C6 [email protected]=6 2C6 =62G:?8 E96:C [email protected]>6D 😕 D62C49 @7 D276EJ]k^am

Camex? ! @[ 2 [email protected]? 😕 E96 [email protected]?6ED< C68:@?[ [email protected]=6 =:?65 FA %F6D52J [email protected] [email protected] 2 EC2:? 962565 [email protected] E96 72C H6DE @7 E96 [email protected]?ECJ [email protected]?8 E96 [email protected] H:E9 wF?82CJ 2?5 [email protected]<:2] ~? 6 A6CD @? H2D =: 7E65 @? E @ E96 EC2:? 😕 2H966 = 492: c[ [email protected] @? 2 DEC6E496C]k^am

kAm% 96 A2DD6? 86CD E 42ED[ [email protected][ 2 76H 328D 2?5 [email protected][ 2?5 E96 >6>@CJ @7 [email protected] [email protected] 5:5 [email protected] 7=66 😕 E:>6]k^am

kAm” (6 H6C6:? E96 32D6> 6? E[ 3FE >J 52F89E6C 5:5?’E >2<6 :E 2?5 H2D 9:E H:E9 D9C2A?6= @? E96 [email protected]@CDE6A” 5FC:?8 D96==:?8 @? |@?52J[ D2:5 |J<@=2 z92C496?<@[ fc] (6925 E @ 3FCJ 96C:? E96 82C56?? 62C E96 A62C EC66]” k^Am

READ  Българските социалисти се опитват да сформират малко вероятно правителство

kAmw6 D2: 5 9: DG: == 286[ ‘C6>:G<2[ [email protected] f_ <:[email protected]>6E6CD Wc_ >:=6DX [email protected]> [email protected]<[email protected]<[ H2D F?56C 962GJ 7:C6 [email protected] [email protected] 52JD 2?5 6G6CJE9:?8 H2D [email protected]] (: E9 E62CD: ?9: D 6J6D[ z92C496?<@ D2:5 96 [email protected]>[email protected] 96=5 9:>D6=7 [email protected] 2E [email protected]>6[ 3FE @?46 96 C624965 E96 EC2:? DE2E:@? 96 76== 2A2CE]k^am

k9C^m

kAm&}x%ts}p%x~}$−%96&]}]D2JD $64C6E2CJ\v6? 6C2 = p? Eó?: @vFE6CC6D 2? 5 #FDD: 2? ! C6D: 56? E’ = 25:>: C! FE:? 92G6 28C665:? AC:? 4: A = 6 E92E E96 & ?: E65} 2E: @? D 2? 5 E96 x? E6C? 2E: @? 2 = [email protected] >>: EE66 @ 7 E96 #65 rC @ DD D9 @ F = 5 36:? G @ = G65:? E96 6G24F2E: @? @7 4: G: =: 2? D 7C @>2 36D: 6865 DE66 = A = 2? Е:? &

kAm &]}]DA @ <6DA6CD @؟ $ E6A92؟ 6 sF؛ 2CC: 4 D2: 5 E92E 5FC:؟ 8 E96: C @؟ 6 \ @؟ \ @؟ 6> 66E:? 8% F6D52J[ vFE6CC6D 2?5 !FE:? “5:D4FDD65 E96 [email protected]@D2=D [email protected] 9F>2?:E2C:2? 2DD:DE2?46 2?5 6G24F2E:@? @7 4:G:=:2?D [email protected]> [email protected]?7=:4E [email protected]?6D[ ?2>6=J 😕 C6=2E:@? [email protected] E96 D:EF2E:@? 😕 |2C:[email protected]=]„к^ам

kAm% 96 DAC2H =:? 8 pK @GDE2 = DE66 = A = 2? E 92D 366? 2 => @DE 4 @> A = 6E6 = J 56DEC @ J65 3J #FDD: 2? 2EE24

Лагер? 6DE: >2E65 A[___ [email protected]@AD 2?5 `[___ 4:G:=:2?D 2C6 D2:5 [email protected] 36 [email protected]=65 FA 😕 3F?<6CD F?56C?62E9 E96 HC64<65 DECF4EFC6]k^am

kAmsF; 2CC: 4 D2: 5 E92E 7 @ == @ H:? 8 E96 vFE6CC6D \! FE:? 28C66>6? Е:? AC:? 4: а = 6[ 5:D4FDD:@?D H:== 36 96=5 H:E9 E96 &]}]9f > 2?: E2C: 2? @77:46 2? 5 E96 #FDD: 2? s676? D6 |:?: DECJ @? E96 6G24F2E: @?]k^ Am

k9C^m

kAm(p$wxv%~}-%96$E2E6s6A2CE>6?E D2JD&]$]5:[email protected]>2ED 92G6 368F?C6EFC?:[email protected]& 2 <:؟ 8 52J EC: AD E @ E6> A @ C2CJ @ 77: 46D:? E96 H6DE6C? 4: EJ @ 7 { G: G 7C @ >? 6:893 @C:? 8! @ = 2? 5]к^ам

kAm%9656A2CE>6? E D2: 5 E96 7: CDE 8C @ FA @ 7 5: A = @> 2ED 4C @ DD65 E96! @ =: D9 \ & ° С?:? 8367 @C6 C6EFC?:? 8 E @! @ = 2? 5 = 2E6C:? E96 52J]k^am

kAm%96 DE6A 42>6; FDE EH @[email protected]$E2E6p? E @? J q =:? <6؟ :؟ 7 @ C> 65 & 2E: 4724: =: E: 6 D:? &

kAm$E2E6s6A2CE>6? DA @ <6DA6CD @؟ } 65! C: 46 D2: 5 E96 286؟ 4J 92D 2446 = 6C2E65: ED C6G: 6H @ 7 C6 @ A6؟:؟ 8 E96 &]$]6> 32DDJ:? бръмча: ji[ H9:49 H2D [email protected] [email protected]=J [email protected] #FDD:2 :?G2565 &<C2:?6 @? u63] ac]w6 D2: 5 @ A6C2E: @? D 2E E96 6 > 32DDJ H @ F = 5 C6DF > 6 2D D? 2D A @ DD: 3 = 6 56A6? 5:? 8 @? E96 D64FC: EJ D: EF2E: @? 😕 E96 42A: E2 =]k^am